Paliwa dla energetyki

Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Bogdanki za 2021 r.

LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł.

W samym IV kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 702,8 mln zł, a EBITDA 259,3 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 154,0 mln zł, a zysk netto 123,5 mln zł.

W 2021 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10,0 mln ton. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln ton. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4%, wobec 64,0% przed rokiem.

– Rok 2021 to rok konsekwentnej realizacji naszej strategii, która zaprocentowała rekordowymi wynikami w historii LW Bogdanka. Było to możliwe dzięki perspektywicznie zaplanowanym i wykonanym pracom przygotowawczym w roku 2020. Produkcja na poziomie 9,9 mln ton węgla oraz sprzedaż w wysokości ponad 10 mln ton węgla to nasza odpowiedź na wyzwania rynku. Wykorzystaliśmy maksymalnie potencjał produkcyjny Spółki, co jest dużą zasługą kadry inżynierskiej, projektującej, rozwiązującej problemy w eksploatacji ścian oraz zaangażowania załogi, pracującej już bezpośrednio przy wydobyciu – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Spółka umocniła swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2021 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 23,1% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 29,2%. Ponad 90% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

– Realizując krok po kroku naszą strategię dokonujemy wielu zmian technologicznych. Dążymy do większej koncentracji produkcji w jednym miejscu, co prowadzi do spadku kosztów eksploatacji. W grudniu 2021 r. rozpoczęliśmy eksploatację tylko dwiema ścianami, osiągając produkcję dobową powyżej 30 tys. ton netto. Dotychczas taką wydajność osiągaliśmy wydobyciem prowadzonym na czterech ścianach. Automatyzujemy procesy, by ograniczyć usługi zewnętrzne oraz zwiększamy współczynnik wykorzystania posiadanych maszyn. Podjęliśmy kilkadziesiąt inicjatyw efektywnościowych, które przekładać się będą na konkretne korzyści finansowe, a których efekty będą widoczne w kolejnym roku – powiedział Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW Bogdanka S.A.

W 2021 r. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 452,8 mln zł. Największą część tej kwoty, 206,3 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

– Rok 2021 stał się okresem wytężonej pracy w obszarze społecznej odpowiedzialności – zaangażowaliśmy się w wiele wartościowych inicjatyw, a także wdrażaliśmy własne projekty CSR i z zakresu zrównoważonego rozwoju, stymulując rozwój lokalny, dbając o bezpieczeństwo cennego otoczenia przyrodniczego, a także wspierając i promując młode talenty i lokalnych liderów z różnorodnych dziedzin. Kooperacją na wielu płaszczyznach Spółka pokazuje otwartość i konsekwentne dążenie do rozwoju Lubelszczyzny – rozwoju bazującego na nowoczesności, ale szanującego dorobek górnictwa i tradycję naszej części kraju – powiedział Adam Partyka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych LW Bogdanka S.A.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za IV kwartał oraz 2021 r. przedstawia tabela poniżej:

w mln. PLN IVQ 2020 IVQ 2021 Zmiana 2020 2021 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 468 579 702 801 50,0 % 1 822 112 2 371 280 30,1 %
EBITDA 148 519 259 292 74,6 % 466 167 797 601 71,1 %
EBIT 44 499 154 001 246,1% 95 241 366 798 285,1 %
Zysk netto 38 123 123 515 224,0% 72 962 288 266 295,1 %

Spółka wciąż wprowadza innowacje, od Internetu Rzeczy przez optymalizację zużycia energii, czy zmniejszenie ilości zużywanej stali. Prowadzone są działania na rzecz poprawy komfortu pracy, a jednym z osiągnięć ubiegłego roku jest zastosowanie lodu binarnego w klimatyzacji.

Jednocześnie chcemy wykorzystać nasze kompetencje do poszerzania działań Spółki o obszary poza działalnością podstawową. Podjęliśmy szereg inicjatyw w zakresie dywersyfikacji działalności. Niektóre z tych projektów są na etapie finalizacji, niektóre weszły w proces przetargowy, a w niektórych sprawdzamy opłacalność tych kierunków – powiedział Dariusz Dumkiewicz, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju LW Bogdanka S.A.

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

Działy

Reklama