Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Jak wspierać odbiorcę wrażliwego energii i redukować ubóstwo energetyczne? Bank Dobrych Praktyk już dostępny dla gmin

Przegląd i zestawienie już funkcjonujących narzędzi i mechanizmów dedykowanych ograniczaniu ubóstwa energetycznego, propozycje koniecznych zmian usprawniających ich działanie, a także koncepcje wprowadzenia nowych ram prawnych oraz instrumentów i programów polityki publicznej – to efekty prac działającego jako organ pomocniczy Ministra Klimatu i Środowiska, eksperckiego Zespołu ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Przybliża je m. in. unikatowy dokument Bank Dobrych Praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce, kierowany do szerokiego grona odbiorców a zwłaszcza, do gmin.

Zespół został powołany jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli administracji centralnej, samorządów terytorialnych, środowiska naukowego, a także organizacji pozarządowych, w tym branżowych czy konsumenckich. Grono eksperckie, reprezentujące tak różne środowiska zagwarantowało, podczas prac nad analizami i rekomendacjami, niezwykle szeroką perspektywę branżową i społeczną. W rezultacie, Zespół wypracował projekt UC106 (dotyczący tzw. dodatków energetycznych), który został skierowany do dalszych prac Rządu i stanowi odpowiedź na potrzebę realnej, finansowej pomocy odbiorcom wrażliwym.

Sprawne prace nad dodatkiem osłonowym

Doświadczenia zebrane przez Zespół zdecydowanie usprawniły także konieczne i pilne prace nad przepisami o dodatku osłonowym. Dzięki eksperckiemu wkładowi Zespołu, możliwe było przyjęcie ustawy o dodatku osłonowym oraz związanych z nią rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w niezwykle krótkim czasie. Tak, aby jak najszybciej rozszerzyć zakres wsparcia obywateli w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w obliczu wzrostu cen energii elektrycznej, paliw gazowych i żywności.

Bank Dobrych Praktyk wsparciem dla gmin

Eksperci dokonali przeglądu oraz zestawienia narzędzi i mechanizmów, pomocnych w ograniczaniu ubóstwa energetycznego – tych już dostępnych oraz nowych, wartych wprowadzenia do polityki publicznej,  instrumentów i programów. Zebrano również propozycje koniecznych zmian, usprawniających ich  działanie. Tak powstał dokument  Bank Dobrych Praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce, zawierający podsumowanie najważniejszych, wartościowych praktyk służących redukcji  ubóstwa energetycznego, szczególnie na poziomie lokalnym.

Skutecznie i zgodnie z przepisami unijnymi

Prace ekspertów już przyczyniają się do realizacji strategicznych celów zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Efekty działań Zespołu przekładają się także na dostosowanie polskiego prawa energetycznego do unijnej dyrektywy 2019/944, która zobowiązuje nas do wprowadzenia skutecznych rozwiązań dedykowanych odbiorcom wrażliwym i redukcji ubóstwa energetycznego. Temat ubóstwa energetycznego w obliczu sytuacji rosnących cen nośników energii oraz trudnej sytuacji geopolitycznej Europy, z pewnością w najbliższym czasie nie straci na aktualności.

Niefinansowa pomoc dla odbiorców wrażliwych

Dzięki pracom Zespołu, w 2022 r. weszły przepisy wprowadzające możliwości niefinansowego wsparcia  odbiorców wrażliwych, jak np.:

  • zakaz wstrzymania dostaw odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz osób z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej, w przypadku, gdy posiadają oni zaległości w płatnościach za energię elektryczną w miesiącach zimowych,
  • możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego do sprzedawcy energii elektrycznej/paliw gazowych z wnioskiem o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności, np. zastosowanie odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie czy na odstąpieniu od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

Kurs na czyste powietrze i edukację

Wypracowane przez Zespół dokumenty będą kierunkowskazami nie tylko w zmaganiach z ubóstwem energetycznym, ale też w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Efekty prac będą przydatne również do działań edukacyjnych.

Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać Bank dobrych praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce
Zał​_1​_Bank​_dobrych​_praktyk​_Przeciwdziałanie​_ubóstwu​_energetycznemu​_w​_Polsce.pdf 0.34MB
Kliknij tutaj, aby pobrać charakterystykę instrumentów wpływających na redukcję ubóstwa energetycznego
Zał​_2​_-​_Tabela​_1-​_Charakterystyka​_instrumentów​_wpływających​_na​_redukcję​_ubóstwa​_energetycznego.pdf 0.40MB
Kliknij tutaj, aby pobrać zestawienie propozycji nowych instrumentów bądź modyfikacji już istniejących
Zał​_3​_-​_Tabela​_2​_-​_Zestawienie​_propozycji​_nowych​_instrumentów​_bądź​_modyfikacji​_już​_istniejących.pdf 0.22MB

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama