Wydarzenia - relacje

O utrzymaniu ruchu w Kazimierzu Dolnym

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VIII Konferencję Techniczną „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbyła się w dniach 22-23 marca 2022 r. w Kazimierzu Dolnym (stacjonarnie i on-line). Moderatorem Konferencji był dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie/GIG. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników.

Partnerem tegorocznej edycji była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Urząd Dozoru Technicznego. Partnerem Merytorycznym było Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych “Pro Novum” Sp. z o.o. oraz SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA. Patronat Merytoryczny natomiast objęło Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Centrum Energetyki na AGH. Współpracę podjęła firma HEDAN Sp. z o.o.

 

Podczas Konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu „Modernizacja Roku 2021”. Do Kapituły w składzie: dr inż. Stanisław Tokarski – Przewodniczący, prof. Janusz Lewandowski oraz Waldemar Szulc, za pośrednictwem Redakcji Nowej Energii, wpłynęły trzy zgłoszenia z: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ZE PAK S.A.

 

 

Tytuł zwycięzcy otrzymało zgłoszenie z ZE PAK SA pt. “Konwersja kotła pyłowego węglowego OB230p na kocioł fluidalny biomasowy BFB220 oraz przystosowanie turbiny TG5 do pracy w układzie kogeneracyjnym”. Jako uzasadnienie Kapituła podała, że technologia konwersji kotłów węglowych na biomasowe jest dojrzała i pozwala na uzyskanie dużych efektów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie modernizacja turbiny do pracy kogeneracyjnej pozwoliła na zwiększenie sprawności konwersji energii chemicznej w paliwie na energię elektryczną i ciepło. Dla firmy ZE PAK jest to kolejny krok na drodze do dekarbonizacji produkcji. Uzyskane efekty ekonomiczne to podwyższenie sprawności ogólnej dobowej z 31% do nawet 70% oraz poprawa wyniku finansowego Elektrowni Konin dzięki nie stosowania węgla i zastąpieniu jego biomasą zrównoważoną. Natomiast uzyskany efekt ekologiczny to brak konieczności pokrywania emisji gazów cieplarnianych (CO2) uprawnieniami w ramach systemu ETS do atmosfery na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w ZE PAK o 490 tys. Mg CO2.

Nagrodę odebrał Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, ZE PAK SA.

 

 

 

 

 

 

Program Konferencji składał się z IV Paneli tematycznych – w tym 18 referatów i Panelu Dyskusyjnego – podzielonego na 2 części – ze względu na zagadnienia, które były poruszane.

W I PANELU podsumowano Program Bloki 200+. Referat wprowadzający pt. “OZE, gaz, węgiel, atom … Wpływ (geo)polityki na mix energetyczny” wygłosił Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. O digitalizacja środowiska diagnostycznego jako procesie wspierającym bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych mówił dr inż. Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu, Dyrektor oraz Wojciech Murzynowski, Kierownik Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Modelowania Numerycznego z Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. Finał Programu Bloki 200+ zaprezentował dr inż. Krzysztof Sadowski, Kierownik Projektu Bloki 200+ w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Referat pt. “Program „Bloki 200+” – sukces wykonawców i co dalej?” wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. “Bloki 200+ – okiem użytkownika” to to tytuł referatu, który wygłosił Mariusz Brodacki, Główny Inżynier w TAURON Wytwarzanie S.A. Radosław Klon, Inżynier Projektu „200+” w RAFAKO INNOVATION Sp. z o.o. wygłosił prezentację pt. Program Bloki 200+” – Podsumowanie projektu oraz prezentacja wyników osiągniętych przez konsorcjum RAFAKO – RAFAKO INNOVATION.

W II PANELU DYSKUSYJNYM – część I pt. “Program 200 plus – rezerwa strategiczna KSE”, moderowanym przez dr inż. Stanisława Tokarskiego z CE na AGH głos w Dyskusji zabrali (wg alfabetu):
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Michał Piecha, Dyrektor, Obszar Zarządzania Majątkiem, Departament Inżynierii i Remontów, TAURON Wytwarzanie S.A.
Dr inż. Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu, Dyrektor, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Dr inż. Krzysztof Sadowski, Kierownik Projektu Bloki 200+, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Dyrektor, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA.

Dyskusja

W części drugiej II PANELU DYSKUSYJNEGO pt. “Utrzymanie ruchu: bloki u schyłku eksploatacji – bloki na parametry nadkrytyczne”, głos w Dyskusji zabrali (wg alfabetu):
Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, ZE PAK SA
Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Paweł Woszczyk, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego.

III PANELU pt. “Modernizacje, wdrożenia, eksploatacja, remonty” o nowym podejściu do predykcji w utrzymaniu ruchu mówił prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Katedry Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. O zdalnej diagnostyce turbozespołów wspierającej ich bezpieczną eksploatację i dyspozycyjność mówił Radosław Stanek, Specjalista ds. Urządzeń Energetycznych, Z-ca Kierownika Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Modelowania Numerycznego w Przedsiębiorstwie Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. Rolę monitorowania zużycia urządzeń w procesie zarządzania przedsiębiorstwem omówił Bartłomiej Siedmiogrodzki, Starszy Inspektor Urządzeń Ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Podsumowania dostosowania Enea Wytwarzanie do wymogów określonych w Konkluzjach BAT dokonał Paweł Gugała, Kierownik Wydziału Inżynierii, Planowania i Analiz w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. “Metodologia oraz sposób oceny stanu i przydatności do dalszej eksploatacji elementów krytycznych części ciśnieniowej bloków energetycznych o mocy 200 MW po eksploatacji znacznie przekraczającej obliczeniowy czas pracy opracowanej w Ł-IMŻ i zweryfikowanej w praktyce przemysłowej zrealizowane w ramach programu 200 +” – to tytuł referatu, który wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Dobrzański z SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA.

IV PANELU jako pierwszy wystąpił Remigiusz Kruzel, Dyrektor Pionu Zarządzania Ryzykiem i Projektami, Enea Elektrownia Połaniec SA, wygłaszając referat pt. “Enea Elektrownia Połaniec – kierunek zielona energia”. O doświadczeniach z eksploatacji bloku 11 w Enea Wytwarzanie mówił Tomasz Wójcik, Dyrektor Pionu Inżyniera Gwarancyjnego w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. “OPTIME – diagnostyka i nadzór stanu łożysk on-line” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Kamil Ostapski, Inżynier Sprzedaży w HEDAN Sp. z o.o. O planowaniu strategii remontów w ZE PAK w kontekście wyłączania bloków wypowiedział się Michał Cyper, Kierownik Wydziału Remontów w ZE PAK SA. “Produkcja Ciepła i Energii a Cyberzagrożenia – studium przypadków” – to tytuł prezentacji, którą wygłosili Rafał Wiszniewski, Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa i ICT oraz Andrzej Maciejak, Ekspert ds. Bezpieczeństwa OT w Orange Polska S.A. O zabudowie instalacji SCR na blokach nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra mówił Jarosław Kowalczyk, Z-ca Kierownika Wydziału Nadzoru Kotłowego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra. O ubezpieczeniu maszyn – na co zwrócić uwagę mówił Bartłomiej Bobrowski, Radca w Biurze Oceny Ryzyka Technicznego w TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI „WARTA” S.A.

Rozmowy w kuluarach

PISALI O NAS

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama