Elektroenergetyka

PGE publikuje wyniki za 2021 r. – rekordowa EBITDA w Energetyce Odnawialnej

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2021 r. Powtarzalny zysk EBITDA w 2021 r. wyniósł 8,1 mld zł, czyli o 31% więcej niż w 2020 r. Finalne rezultaty nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników szacunkowych. Poprawa wyników finansowych jest przede wszystkim efektem zwiększonej produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Te z kolei były rezultatem dynamicznego odbicia polskiej gospodarki w 2021 r. wraz z równoczesnym wzrostem eksportu energii elektrycznej. Rekordowy wynik osiągnął segment Energetyki Odnawialnej, którego powtarzalna EBITDA wyniosła 1 mld zł, czyli o 70% więcej niż w 2020 r.

– W świetle agresji Rosji na Ukrainę oraz jej możliwych następstw, dobre wyniki wypracowane w ubiegłym roku przez Grupę PGE zyskują tylko na znaczeniu. Zwiększają one stabilność organizacji, która musi sprostać nowym wyzwaniom, równolegle z procesami transformacji energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Ze szczególną satysfakcją prezentujemy rekordowe wyniki finansowe segmentu Energetyki Odnawialnej. Świadczą one o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Szczegółowe wyniki finansowe

W efekcie zdecydowanie wyższej produkcji ze źródeł konwencjonalnych segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld zł, czyli wyższy o 37% w porównaniu z 2020 r.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 6% przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 2,7 mld zł EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18% w skali roku.

Segment Ciepłownictwa, pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld zł, co oznacza spadek o 9% w porównaniu do 2020 r.

Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 1 mld zł, co stanowi wynik o 70% wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 0,9 mld zł i był o 42% wyższy w skali roku, na co wpływ miała przede wszystkim niska baza 2020 r.

Utworzony w 2021 r. segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 45 mln zł.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 9,5 mld zł, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 r. wyniósł 4 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld zł, wobec 5,5 mld zł w porównywalnym okresie 2020 r.

Poziom zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,44x.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18% więcej niż w 2020 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 37,2 TWh (o 25% więcej r/r), z węgla kamiennego 24,3 TWh (wzrost r/r o 20%), a z gazu ziemnego 4,2 TWh (mniej o 16% względem 2020 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE utrzymała się pomimo gorszych warunków wietrznych na poziomie 2,3 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,7 TWh, o 9% mniej niż w 2020 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 37,5 TWh, mniej o ok. 9% w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13% w porównaniu do 2020 r.

Dane niefinansowe

W sprawozdaniu niefinansowym z działalności Grupy PGE za 2021 r., po raz pierwszy, PGE opublikowała szczegółowe dane dotyczące śladu węglowego Grupy, który został wyliczony w trzech zakresach – czyli obejmuje również emisje pośrednie związane z funkcjonowaniem PGE. Wypracowanie metodologii liczenia śladu węglowego jest wstępem do określenia precyzyjnych celów dekarbonizacyjnych Grupy PGE.

Znaczenie sprawozdania z działalności niefinansowej systematycznie wzrasta wraz z coraz szerszym zainteresowaniem opinii publicznej czynnikami ESG.

– PGE jako lider zrównoważonej transformacji energetycznej szczególną wagę przykłada do wpływu swojej działalności na otoczenie – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W obszarze społecznym szczególną uwagę przywiązujemy do transformacji regionów węglowych, aby zapewnić nowe perspektywy dla naszych pracowników i mieszkańców tych terenów. Niezależnie od postępów w procesach inwestycyjnych, dekarbonizujących Grupę, dążymy do zwiększenia poziomu naszej świadomości klimatycznej, aby efektywnie działać w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a zarazem budować odporność organizacji na zmiany – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama