OZE

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 15 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. To kolejny etap prac związany z wdrażaniem postanowień Porozumienia sektorowego w tym zakresie. Spotkaniu przewodniczył Wiceminister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Rada Koordynacyjna jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Zostało ono podpisane 15 września 2021 r. z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności:

  • monitorowanie realizacji celów strategicznych;
  • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
  • monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 34 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przewodniczącym Rady został Sekretarz Stanu w MKIŚ, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Nadrzędnym celem porozumienia sektorowego jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

– ­Naszym celem jest stworzenie platformy współpracy dla najważniejszych interesariuszy branży morskiej energetyki wiatrowej, która umożliwi wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Będzie to również miejsce dla  różnych podmiotów i przedsiębiorstw do przedstawienia wspólnego głosu w jednej sprawie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów – wskazał Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

W opinii Pełnomocnika Rządu ds. OZE dla uzyskania optymalnych rezultatów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz wzmocnienia korzyści dla polskiej gospodarki kluczowe znaczenie ma wielostronna współpraca rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami i deweloperami, łańcuchem dostaw – przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w przygotowanie, dostawy, realizację i eksploatację morskich farm wiatrowych.

– ­Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce niesie ze sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej – dodał.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano Grupy Robocze w następujących obszarach:

  • Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia;
  • Grupa 2 – Badania i rozwój;
  • Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu  i  udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem);
  • Grupa 4  – Logistyka zaplecza portowego  i wpływ na regiony nadmorskie;
  • Grupa 5  – Edukacja społeczna;
  • Grupa 6  – Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Grupy Robocze rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja, następnie przedstawią plan działań, który nie tylko będzie wyrażał i dokumentował intencję stron porozumienia sektorowego, ale stworzy perspektywę realizacji deklaracji z Porozumienia sektorowego w perspektywie długoterminowej.

Jak zostać stroną „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

Stroną Porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska.

Pisemne oświadczenie prosimy kierować pod adres:

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. OZE
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o „Porozumieniu sektorowym na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

Materiały

Wzór oświadczenia o przystąpieniu do Porozumienia Sektorowego
Wzór​_oświadczenia​_o​_przystąpieniu​_do​_Porozumienia​_Sektorowego​_po​_uroczystości.pdf 0.21MB

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama