Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zerowa akcyza na energię elektryczną: Prezes URE zatwierdził zmiany taryf wszystkim sprzedawcom z urzędu

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynkach energii i towarzyszącymi jej wzrostami cen, w grudniu 2021 r. Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, która jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. Ustawa[1] zwolniła z akcyzy energię elektryczną sprzedawaną gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

W związku z tym, że w zatwierdzonych przez Regulatora w grudniu 2021 r. taryfach sprzedawców z urzędu, w cenie energii zawarta była akcyza (5 zł/MWh), konieczne było uwzględnienie wprowadzonych później zmian prawa i aktualizacja taryf PGE Obrót, Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. Zmiany taryf dotyczą zatem obniżki cen energii elektrycznej z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy. Zmianie nie uległy natomiast stawki dotyczące dystrybucji energii.

Jednocześnie, mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie, gdzie obserwujemy wzrost cen nośników energii, wysoki poziom inflacji i podejmowane przez Rząd i Parlament działania w ramach tarcz antyinflacyjnych, nie można wykluczyć, że zwolnienie z akcyzy zostanie przedłużone i obejmie dłuższy okres 2022 r.

Przywrócenie niezerowych stawek akcyzy w cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych skutkować będzie koniecznością kolejnej zmiany taryf, która uwzględni ceny energii elektrycznej wraz z akcyzą, a więc ich powrót do poziomu wynikającego z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE 17 grudnia 2021 r.

***

  • W grudniu 2021 r. Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech sprzedawców z urzędu.
  • Przedsiębiorstwa wprowadzają taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od jej opublikowania przez Prezesa URE.
  • Charakter akcyzy jako daniny publicznej rodzi po stronie Prezesa URE obowiązek uwzględnienia jej w taryfie jako kosztów uzasadnionych, o których mowa w art. 3 pkt 21 ustawy – Prawo energetyczne.
  • W przypadku nieprzedłużenia zwolnienia z akcyzy Prezes URE będzie miał obowiązek dokonania zmiany taryf w taki sposób, aby obniżone uprzednio ceny dla gospodarstw domowych podwyższyć o 5 zł/MWh.

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2349.).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama