Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Senat przyjął jednomyślnie nowelizację ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

System rekompensat dla sektorów energochłonnych wspiera konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego. Dzięki nowelizacji limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld PLN, co stanowi wzrost o 30,7 mld PLN w stosunku do obowiązującej wcześniej ustawy.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Ma ona na celu przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, którzy nie podlegają konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.

– Przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Zwiększone rekompensaty będą stanowić skuteczną ochronę przed  przenoszeniem się firm poza UE, dla uniknięcia ostrzejszych norm – zaznacza Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii.

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Uchwalona nowelizacja przewiduje:

  • zmianę formuły obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;
  • aktualizację listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat do nowych wytycznych KE;
  • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;
  • wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, które mają na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;
  • możliwość zwiększenia poziomu rekompensat do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdy poniesione koszty pośrednie przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

W projekcie nowelizacji przewidziano także przedłużenie terminu składania wniosków w 2022 r. do 30 kwietnia. Umożliwi to przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Działy

Reklama