Ciepłownictwo

LPEC S.A. podsumowuje 2021 r.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w minionym roku zmodernizowało i wybudowało prawie 8 km sieci ciepłowniczych w Lublinie. Ciepło systemowe popłynęło do 46 nowych budynków, a dla kolejnych 72 obiektów wydano dokumenty określające warunki przyłączenia. Poprawiła się równie efektywność systemu ciepłowniczego, straty ciepła osiągnęły najniższy poziom w historii lubelskiego systemu ciepłowniczego. Nakłady inwestycyjne w minionym roku zamknęły się kwotą blisko 31 mln zł.

– Rozwój Lublina wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło, co wymaga skoordynowanego rozwoju infrastruktury ciepłowniczej w wieloletniej perspektywie. Inwestycje podejmowane przez LPEC S.A. z jednej strony gwarantują bezpieczeństwo dostaw czystego ciepła dla mieszkańców Lublina, z drugie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście i oszczędności surowców energetycznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Obecnie LPEC S.A. modernizuje i rozbudowuje system ciepłowniczy we wszystkich kierunkach realizowanej rozbudowy urbanistycznej Lublina. Jest to możliwie dzięki pozyskanym funduszom europejskim z Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W minionym roku zrewitalizowano lub przebudowano sieci ciepłownicze o łącznej długości ok 4,1 km oraz wybudowano 3,5 km nowych odcinków. Wśród największych zadań inwestycyjnych można wymieniać: przebudowę sieci w rejonie ul. Długosza i Popiełuszki, ul. Jana Pawła II i Radości, ul. Kredowej i Wapiennej, modernizację istniejącej sieci oraz budowę nowych odcinków sieci i przyłączy w rejonie ul. Zemborzyckiej i Południowej, rozbudowę sieci w rejonie ul. Firlejowskiej oraz ul. Orkana i Hetmańskiej.

W naszej strategii rozwoju wyznaczyliśmy dwa zasadnicze priorytety inwestycyjne. Są to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dostaw i ograniczanie strat ciepła, po drugie rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej we wszystkich kierunkach realizowanej rozbudowy urbanistycznej naszego miasta. Działania te mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i poprawę jakości powietrza w Lubliniewyjaśnia Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A. I dodaje: Budynki zasilane ciepłem systemowym z sieci LPEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, bezpośredniej przyczyny smogu w mieście.

Wśród przyłączonych obiektów dominowały wielorodzinne budynki mieszkaniowe, które stanowiły 70% nowych przyłączeń. Pozostałe to budynki użyteczności publicznej oraz budynki usługowe. Największe inwestycje przyłączeniowe w 2021 roku to m.in.: budynki mieszkalne przy ul. Franczaka Lalka, Skalskiego, Koralowej, Kwarcowej, Grabskiego oraz Startowej, hotel przy ul. Dolnej 3 Maja, obiekty Szpitala SPSK 1 przy ul. Staszica, budynek Pedagogiki UMCS przy ul. Głębokiej, budynek Centrum Pogotowia Ratunkowego przy ul. Wojciechowskiej. Łączna wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych budynków na rynku pierwotnym wyniosła 9,5 MW.

Na przyłączenie do sieci ciepłowniczej zdecydowali się również właściciele budynków korzystających dotychczas z indywidualnych źródeł ogrzewania, m.in. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, MOPR, piekarnia oraz Komenda Miejska Straży Pożarnej przy ul. Zemborzyckiej, kamienice przy ul. Kowalskiej, Konopnickiej oraz Niecałej. Łącznie 13 budynków o zamówionej mocy cieplnej 2,2 MW.

Efekty wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki to również oszczędności energii dzięki systematycznemu obniżaniu strat ciepła, spadek ubytków gorącej wody w całym systemie ciepłowniczym oraz zmniejszenie liczby i uciążliwości awarii sieci. Straty ciepła w minionym roku wyniosły 10,28% i były najniższe w całej historii lubelskiego systemu ciepłowniczego jak również jedne z najniższych w porównaniu do innych systemów ciepłowniczych w kraju. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba awarii na sieci ciepłowniczej zmniejszyła się o 32%, a poziom ubytków spadł o 34%.

LPEC S.A. w latach 2017-2021 na inwestycje przeznaczyło ponad 190 mln zł. Dzięki temu wybudowano 23 km nowych sieci, 34 km kompleksowo zmodernizowano. Do sieci ciepłowniczej przyłączono 260 budynków o łącznej mocy cieplnej 86 MW co stanowi 13% rynku ciepła systemowego w Lublinie. Tym sam Spółka zrealizowała wszystkie cele założone w „Strategii rozwoju LPEC na lata 2017-2021”.

Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, na który składa się 470 km sieci ciepłowniczych i 2200 węzłów cieplnych. 80% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Spółka wprowadza również najnowsze dostępne na rynku technologie, umożliwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.

Źródło: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Działy

Reklama