OZE

PGNiG i ORLEN Południe wzmacniają współpracę w obszarze biometanu

ORLEN Południe i PGNiG SA wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. ORLEN Południe będzie miał w niej 51%, a PGNiG 49% udziałów. Pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwala ona przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu.

Biometanownie to instalacje produkujące biometan, czyli biogaz pochodzący z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego. Biometan powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być stosowany w transporcie oraz – po zmieszaniu z gazem ziemnym – dostarczany gazociągami do odbiorców wykorzystujących tradycyjne paliwo gazowe, a także gromadzony w magazynach gazu.

– Dbamy, aby wszystkie inwestycje prowadzone były z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i w ten sposób konsekwentnie zwiększamy wartość rynkową Grupy ORLEN. Realizacja programu biogazowego to ważny element strategii ORLEN 2030, który wzmacnia nasze kompetencje w obszarze energetyki odnawialnej, a także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego w pełni wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby przyspieszyć budowę sieci nowoczesnych biometanowni – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Działalność spółki, którą utworzą ORLEN Południe i PGNiG, będzie opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do wytwarzania biometanu, a także produkcji, obrocie i stosowaniu biometanu w różnych obszarach działalności Grupy ORLEN i PGNiG.

– Powstanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za stworzenie bazy produkcyjnej biometanu to kolejny, ważny krok w stronę dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej w Polsce. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu Grupy Kapitałowej PGNiG, nowa spółka ma szansę wnieść istotny wkład w rozwój segmentu gazów odnawialnych, które będą stopniowo „zazieleniać” paliwo oferowane naszym odbiorcom. To część odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi krajowy rynek gazu, w związku z koniecznością dalszej redukcji poziomu emisyjności krajowej gospodarki – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Do tej pory, w ramach swojego programu biogazowego, ORLEN Południe nabył trzy biogazownie rolnicze – w Konopnicy, Wojnach-Wawrzyńcach oraz Jeżewie. Wszystkie trzy instalacje zostaną rozbudowane i przekształcone w nowoczesne biometanownie wytwarzające biometan, który potencjalnie mógłby zostać wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.

Z kolei PGNiG jest zainteresowane m.in. dodawaniem biometanu do gazu ziemnego i przesyłem mieszanki sieciami dystrybucyjnymi należącymi do Grupy. W tym celu spółka opracowała standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci, a także warunki przyłączenia biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama