Ciepłownictwo

PGE Energia Ciepła prowadzi w zielonej zmianie ciepłownictwa

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE to największa firma ciepłownicza w Polsce. Spółka rozwija się i zmienia, uczestnicząc w trwającej transformacji ciepłownictwa. Jej główny cel to wzrost udziału energii zero- lub niskoemisyjnych w miksie energetycznym do 70 proc. do 2030 r.

Rok 2021 był dla nas intensywnym czasem. Rozpoczęliśmy szereg inwestycji w należących do PGE Energia Ciepła elektrociepłowniach, związanych głównie z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy kotły elektrodowe w Gdańsku. W Gdyni oddaliśmy do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS. Podpisaliśmy list intencyjny z władzami Gorzowa Wielkopolskiego, dotyczący budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Wszystkie nasze działania skierowane są na energetykę neutralną emisyjnie. Liczymy, że w tej zielonej zmianie ciepłownictwa pomogą nam odpowiednie regulacje unijne i polskie prawo – powiedział Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Redukcja emisji CO2 dla PGE Energia Ciepła będzie polegać na ewolucyjnym przejściu na mniej emisyjne paliwo gazowe, wsparte alternatywnym paliwem z biomasy, odpadów oraz energią geotermalną. Powyższe podejście wspiera rozwój energetyki odnawialnej i prowadzi do znaczącego ograniczenia emisji.

W każdej z lokalizacji, gdzie PGE Energia Ciepła ma elektrociepłownie, przeanalizowano wiele wariantów doboru nowych źródeł wytwórczych. W analizach uwzględniono obecne oraz zapowiadane wymagania regulacyjno-środowiskowe, tendencje rozwoju rynku ciepła, dojrzałość poszczególnych technologii wytwarzania oraz możliwości finansowania przedsięwzięć. Na podstawie opracowanych modeli ekonomicznych wskazano najbardziej optymalne warianty z uwzględnieniem już prowadzonych działań inwestycyjnych. Planowane działania prowadzą do odejścia od wytwarzania energii z węgla do 2030 r. Zaś nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła: gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną – powiedział Jarosław Owsicki, Dyrektor Pionu Produkcji w PGE Energia Ciepła.

W latach 2023-29 w większości lokalizacji PGE Energia Ciepła zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

2021- pierwszy pełny rok realizacji strategii Grupy PGE

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych, kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu.

Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 r. istniejącą elektrociepłownię węglową. 15 października ub. r. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy. Decyzja o realizacji Nowej Czechnicy jest niezwykle istotna ze względu na systematycznie rozwijający się rynek ciepła systemowego w aglomeracji wrocławskiej. Nowy zakład będzie jednym z elementów strategii zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej do aglomeracji. Projekt zostanie dofinansowany ze środków norweskich MF EOG 2014-2021 w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus” w formie pożyczki preferencyjnej.

Wsparcie  ze środków publicznych uzyskał także projekt inwestycyjny w Zgierzu. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW. Dotacja udzielona na realizację projektu wyniesie blisko 22 mln zł została udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Obecnie trwa wybór głównego wykonawcy.

W 2021 r. wybrano także wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy. Zrealizowanie tych inwestycji sprawi, że w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie i Rzeszowie z produkcji zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel.

W Gdańsku w ub. r. PGE Energia Ciepła zbudowała pierwsze w Polsce kotły elektrodowe, rozpoczynając tym samym elektryfikację ciepłownictwa w kraju. Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Przede wszystkim wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta,
a kotły elektrodowe będą pełnić szczególnie ważną rolę już za kilka lat, kiedy w sieci pojawi się energia elektryczna z morskich farm wiatrowych od Grupy PGE. Niezbędne jest jednak odpowiednie dostosowanie przepisów, umożliwiające zakwalifikowanie takiego ciepła z kotłów elektrodowych wytworzonego z energii elektrycznej z OZE jako ciepło z OZE.

PGE Energia Ciepła nie tylko inwestuje w nowe instalacje, ale także modernizuje istniejące – zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych, stosując unikatowe na polskim rynku technologie.

W listopadzie w gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oddano do eksploatacji instalację INNUPS. Jest to unikatowa na skalę światową technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków, pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin w energetyce. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ścieki oczyszczane są w znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego obowiązujące od sierpnia 2021 r. normy określone w Konkluzjach BAT.

Dotychczasowe doświadczenia zgromadzone przez PGE Energia Ciepła w ramach realizowanych projektów skłoniły Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do podjęcia współpracy ze spółką w ramach realizacji inwestycji Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). W tym celu 3 sierpnia ubiegłego roku został podpisany list intencyjny, na mocy którego obie strony zobowiązały się do współpracy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji.

2022 r. będzie dla spółki czasem intensywnej realizacji strategii i dążenia do neutralności klimatycznej. Oprócz realizacji projektów, dla których zostali wybrani już główni wykonawcy, PGE Energia Ciepła będzie wybierała kolejnych realizatorów inwestycji w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych, jak również ogłaszała nowe. Obecnie trwa przygotowanie procesu przetargowego dla projektu przemysłowego dla elektrociepłowni gdyńskiej i źródła kogeneracyjnego w elektrociepłowni Bydgoszcz II.

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz przez NFOŚiGW. Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama