Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wdraża ochronę dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych, który ma na celu umożliwienie im skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”.

W celu wzmocnienia ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzenia „w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu”.

Rozporządzenie służy wdrożeniu przepisów procedowanej ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. ustawy „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”, w zakresie prawa do skorzystania z cen ustalanych przez Prezesa URE. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, odbiorca będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia. Określenie jednolitych wzorów oświadczeń w projektowanym rozporządzeniu przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tym samym, szybciej zostaną zminimalizowane negatywne skutki wysokich cen gazu ziemnego dla odbiorców błękitnego surowca.

Ustawa stanowi reakcję na obecną sytuację na rynku gazu, zaś projektowane rozporządzenie jest niezbędne do skorzystania przez podmioty uprawnione z wprowadzanego w niej mechanizmu. Dlatego, pomimo trwających prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą upoważnienie do wydania rozporządzenia (druk nr 1902), zdecydowano się przedłożyć niniejszy projekt rozporządzenia do konsultacji już na obecnym etapie. Projekt jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, a zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi do 19 stycznia 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama