Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Informacja dla gmin ws. dodatku osłonowego: dane niezbędne do ustalenia dochodu

W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Klimatu i Środowiska pragnie przypomnieć, że wszystkie niezbędne dane niezbędne do ustalenia dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. w części dotyczącej dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), do rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Upoważnieni pracownicy w każdej gminie mają bezpośredni dostęp do ww. usług, za których pośrednictwem mają obowiązek pobrać odpowiednie dane niezbędne do ustalenia dochodu w zakresie ww. kategorii dochodów, w tym informacje  o wysokości składek na ubezpieczenie  zdrowotne członków gospodarstwa domowego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama