Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego podpisana

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała 5 stycznia 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Przedmiotowa nowelizacja nakłada na sprzedawców z urzędu, których taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązek dołączania do faktury dla odbiorcy informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej.

Struktura kosztów będzie obliczana za pomocą określonego wzoru, wiążącego wszystkie obciążone powyższym obowiązkiem przedsiębiorstwa obrotu, co skutkować będzie obiektywnymi i transparentnymi wyliczeniami dla wszystkich odbiorców końcowych. W praktyce nowe przepisy obligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m. in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Wprowadzone zmiany mają na celu zbudować i zwiększyć świadomość odbiorców energii elektrycznej:

– jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd,

– jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet i na gospodarkę,

– a w przypadku przedsiębiorstw – zmobilizować do szybszej dekarbonizacji  źródeł pozyskiwania energii.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama