Paliwa dla energetyki

Zrównoważony obieg węgla

To dokument, w którym określono, jak zwiększyć pochłanianie CO2 z atmosfery. Aby zrównoważyć wpływ wytwarzanych emisji, UE będzie musiała radykalnie ograniczyć swoją zależność od węgla kopalnego, zwiększyć skalę rolnictwa regeneratywnego oraz promować rozwiązania przemysłowe mające na celu zrównoważone i możliwe do zweryfikowania usuwanie i recykling dwutlenku węgla.

Usuwanie i składowanie większej ilości dwutlenku węgla z atmosfery, oceanów i przybrzeżnych terenów podmokłych ma zasadnicze znaczenie dla realizacji prawnie wiążącego zobowiązania UE polegającego na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans podkreślił: Pochłanianie dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie, aby utrzymać w zasięgu ręki realizację naszych zobowiązań klimatycznych. Oprócz znacznych redukcji emisji potrzebujemy zrównoważonych rozwiązań w zakresie usuwania i recyklingu dwutlenku węgla, co sprawi, że nasza gospodarka stanie się bardziej odporna i pomoże nam w walce zarówno z kryzysem klimatycznym, jak i kryzysem różnorodności biologicznej. Dziś określiliśmy główne zasady i cele naszych prac nad przygotowaniem niezbędnych przepisów. Przepisy te zagwarantują, że pochłanianie dwutlenku węgla będzie wiarygodne i przyniesie pożądane skutki, a także przyczyni się do stworzenia nowych możliwości biznesowych w zakresie rolnictwa regeneratywnego dla rolników, leśników i innych zarządców gruntów.

Komisarz ds. Rolnictwa, Janusz Wojciechowski, stwierdził: Rolnictwo i leśnictwo są naszymi sojusznikami w walce ze zmianą klimatu, łagodzą jej skutki poprzez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. Rolnictwo regeneratywne zwiększy wkład rolników i leśników w dekarbonizację naszej gospodarki, zapewniając rolnikom dodatkowe dochody przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej, zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na klęski żywiołowe i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Do osiągnięcia tego celu przyczynią się również badania naukowe i innowacje, dostarczając dalszych rozwiązań rolnikom i leśnikom.

W komunikacie określono krótko- i średnioterminowe działania mające na celu wspieranie rolnictwa regeneratywnego oraz zwiększenie skali tego ekologicznego modelu biznesowego, tak aby lepiej nagradzać zarządzających gruntami za sekwestrację dwutlenku węgla i ochronę różnorodności biologicznej. Inicjatywy na rzecz rolnictwa regeneratywnego powinny do 2030 r. przyczynić się do powstania w Europie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla o wartości 42 Mt CO2. Środki służące osiągnięciu tego celu obejmują:

  • promowanie rolnictwa regeneratywnego w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i innych programów UE, takich jak program LIFE i program „Horyzont Europa”Wyszukaj ten link w innym języku, misja badawcza „Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”, a także poprzez krajowe finansowanie publiczne i finansowanie prywatne;
  • ujednolicenie metod monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji niezbędnych do zapewnienia jasnych i wiarygodnych ram certyfikacji rolnictwa regeneratywnego, umożliwiających rozwój dobrowolnych rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla;
  • zapewnienie zarządzającym gruntami lepszej wiedzy, zarządzania danymi i dostosowanych do ich potrzeb usług doradczych, zarówno w odniesieniu do gruntów, jak i ekosystemu niebieskiego dwutlenku węgla.

Celem komunikatu jest również opracowanie inicjatyw w zakresie niebieskiego dwutlenku węgla, jako że stosowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody na przybrzeżnych terenach podmokłych i akwakultury regeneracyjnej przynosi dalsze korzyści w zakresie regeneracji oceanów i produkcji tlenu oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Chociaż Europejski Zielony Ład koncentruje się na radykalnym ograniczeniu wykorzystania węgla kopalnego, gospodarka UE nadal będzie potrzebowała węgla jako surowca do procesów przemysłowych, takich jak produkcja paliw syntetycznych, tworzyw sztucznych, kauczuku, chemikaliów i innych materiałów zaawansowanych. Węgiel ten będzie w coraz większym stopniu generowany przez biogospodarkę i rozwiązania technologiczne, które wychwytują, wykorzystują i składują CO2. Komisja podejmie dialog z zainteresowanymi stronami, aby do 2030 r. co najmniej 20 proc. dwutlenku węgla w produktach chemicznych i tworzywach sztucznych pochodziło ze zrównoważonych źródeł niekopalnych. Zostanie to przeprowadzone z pełnym uwzględnieniem celów UE w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyszłych ram politycznych dotyczących biopochodnych, ulegających biodegradacji i kompostowalnych tworzyw sztucznych. Aby lepiej zarządzać tymi nowymi przepływami węgla, wspierać innowacyjne technologie i zapewnić pochłanianie dwutlenku węgla na dużą skalę, Komisja pomoże w rozwoju wewnętrznego rynku wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla oraz niezbędnej transgranicznej infrastruktury transportowej CO2. Do 2030 r. 5 Mt CO2 należy corocznie usuwać z atmosfery i trwale składować za pomocą rozwiązań technologicznych. Kluczowym instrumentem finansowania tych technologii w perspektywie krótkoterminowej jest fundusz innowacyjnyWyszukaj ten link w innym języku, który jest finansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Kolejne kroki

Do końca 2022 r. Komisja zaproponuje unijne ramy regulacyjne dotyczące świadectwa usunięcia dwutlenku węgla w oparciu o solidne i przejrzyste zasady i wymogi dotyczące rozliczania emisji dwutlenku węgla w celu monitorowania i weryfikacji autentyczności i integralności środowiskowej wysokiej jakości zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla. Takie przepisy zapewnią niezbędne ramy prawne, aby zwiększyć skalę rolnictwa regeneratywnego i rozwiązań przemysłowych służących usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery. Również w styczniu 2022 r. zostanie ogłoszone zaproszenie do zgłaszania uwag.

Dodatkowe informacje

Działy

Reklama