Artykuły Polecane OZE

Dodatkowe wsparcie dla biogazowni i hydroelektrowni – FIT/FIP – pozostało niewiele czasu

Na skutek zmian w prawie wytwórcy energii elektrycznej w biogazowniach oraz elektrowniach wodnych korzystający dotychczas z systemu świadectw pochodzenia mogą wydłużyć okres wsparcia o dodatkowe 24 miesiące w ramach systemu FIT/FIP.

System FIT FIP  – podstawowe zasady

System FIT/FIP to system taryf gwarantowanych (feed in tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in-premium). Na mocy obowiązujących przepisów prawa system FIT/FIP przeznaczony jest dla:

  • biogazowni rolniczych,
  • biogazowni wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
  • biogazowni wykorzystujących biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
  • biogazowni wykorzystujących inny rodzaj biogazu oraz
  • elektrowni wodnych.

Kto może skorzystać z systemu FIT?

Do systemu taryf gwarantowanych (FIT) mogą przystąpić wyżej wymienione rodzaje instalacji OZE, których moc jest mniejsza niż 500 kW. W przypadku uzyskania zaświadczenia Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w ramach systemu FIT, wytwórca zyskuje uprawnienie do sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej tzw. sprzedawcy zobowiązanemu (czyli  największej spółki obrotu energią elektryczną działającej na terenie danego operatora systemu dystrybucyjnego), po cenach wynoszących 95% ceny referencyjnej obowiązującej na dzień złożenia deklaracji FIT/FIP.

Kto może skorzystać z systemu FIP?

Natomiast z systemu dopłaty do ceny rynkowej (FIP) skorzystać mogą instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW. W ramach tego systemu zyskać mogą z prawa do pokrycia 90% ujemnego salda, czyli różnicy między ceną referencyjną a średnimi cenami energii elektrycznej na rynku.

Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. Dokładne ceny sprzedaży energii elektrycznej podane zostały poniżej w tabeli. Ceny te podlegają ponadto corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego publikowanym przez Prezesa GUS.

FIT – Ceny w 2021 r.
Instalacje o mocy poniżej 500 kW Cena referencyjna [zł/MWh] 95% ceny referencyjnej [zł/MWh]
Biogaz rolniczy 650,00 617,50
Biogaz rolniczy CHP 760,00 722,00
Biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 605,00 574,75
Biogaz pozyskany ze składowisk odpadów CHP 665,00 631,75
Biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 420,00 399,00
Biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków CHP 510,00 484,50
Biogaz inny 470,00 446,50
Biogaz inny CHP 530,00 503,50
Hydroenergia 640,00 608,00
 
FIP– Ceny w 2021 r.
 

Instalacje o mocy od 500 kW do 1 MW

Cena referencyjna [zł/MWh] 90% ceny referencyjnej [zł/MWh]
Biogaz rolniczy 590,00 531,00
Biogaz rolniczy CHP 700,00 630,00
Biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 590,00 531,00
Biogaz pozyskany ze składowisk odpadów CHP 655,00 589,50
Biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 385,00 346,50
Biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków CHP 475,00 427,50
Biogaz inny 435,00 391,50
Biogaz inny CHP 495,00 445,50
Hydroenergia 575,00 517,50

Dodatkowe wsparcie dla instalacji, które korzystały z systemu świadectw pochodzenia

Zmiany wprowadzone do ustawy 30 października 2021 r. na mocy ustawy z 17 września o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. 2021, poz. 1873) umożliwiają udział w systemie FIT/FIP w okresie 24 dodatkowych miesięcy instalacjom OZE, które otrzymały świadectwa pochodzenia za okres minimum 5 lat. Zatem do systemu FIT/FIP z dodatkowych 24 miesięcy w systemie FIT/FIP skorzystać mogą:

  • instalacje, które są w trakcie korzystania z systemu świadectw pochodzenia oraz
  • instalacje, dla których maksymalny 15 letni okres korzystania z systemu świadectw pochodzenia już się zakończył.

Łączny czas korzystania z innego systemu wsparcia oraz systemu FIT/FIP nie może przekroczyć 17 lat.

Termin na złożenie deklaracji

Termin na złożenie deklaracji mija zgodnie z ustawą 27 stycznia 2022 r., jednak moje wątpliwości budzi sytuacja, w której do wyżej wymienionej daty Minister Klimatu i Środowiska nie ustali cen referencyjnych na 2022 r.

Czy w takiej sytuacji obowiązywać będą ceny z 2021 r., czy z uwagi na brak rozporządzenia nie będzie można uzyskać w 2022 r. wsparcia w ramach systemu FIT/FIP, czy też rozpoczęcie 24 miesięcznego terminu nastąpi dopiero po wydaniu tego rozporządzenia określającego ceny referencyjne?

Na wszelki wypadek najlepiej złożyć deklaracje do końca tego roku.

Czasu zostało niewiele, ponieważ przygotowanie deklaracji wiąże się z koniecznością wypełnienia kilku formularzy wymaganych przez ustawę OZE oraz regulacje unijne, a także z przekazaniem szeregu innych dokumentów i oświadczeń.

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania deklaracji o przystąpieniu do systemu FIT/FIP, zapraszamy do kontaktu.

Autor: adwokat Piotr Szwarc, CCLaw Kancelaria Prawna

Działy

Reklama