Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2021 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2021 r. 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do listopada 2020 r. Jest to piąty miesiąc z rzędu, w którym na rynku tym odnotowywany jest wzrost obrotów rok do roku. Pomimo spadków z pierwszej połowy 2021 r., łączne obroty energią elektryczną w pierwszych 11 miesiącach roku przekroczyły na TGE 207 TWh. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2021 r. 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do listopada 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 552,40 zł/MWh i jest to wzrost o 85,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 r. (BASE_Y-22) wyniosła w listopadzie 456,41 zł/MWh, co stanowi wzrost o 13,64 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie transakcje o wolumenie 10 895 811 MWh. Oznacza to spadek r/r o 8,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w listopadzie 403,52 zł/MWh i jest to spadek o 15,32 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2022 r. (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w listopadzie 255,13 zł/MWh, czyli o 19,18 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w listopadzie 2 476 987 MWh, co stanowi wzrost r/r o 24,8%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 251,81 zł/MWh i oznacza to spadek o 35,56 zł/MWh względem października br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w listopadzie o 45,8% r/r, do poziomu 10 147 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 661,91 zł/toe (spadek względem października br. o 642,26 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 371 235 MWh, co stanowi wzrost o 51,4% r/r. Średnia ważona cena wyniosła w listopadzie 2,93 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do października br. o 1,28 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W listopadzie na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 19 926 517 24 167 983 19 616 884
RDB (RTG) 98 361 155 160 192 584
RDN (RTG) 2 664 817 2 596 603 2 830 166
RTPE (OTF) 17 163 339 21 416 220 16 594 135

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 10 895 811 15 148 229 11 935 108
RDBg (RTG) 601 900 686 764 614 222
RDNg (RTG) 1 597 104 1 387 278 2 546 208
RTPG (OTF) 8 696 807 13 074 187 8 774 678

 

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 476 987 2 014 376 1 984 861
zielone certyfikaty 2 444 249 1 982 451 1 945 349
sesje RPM (RTG) 733 825 875 030 766 843
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 710 424 1 107 421 1 178 507
błękitne certyfikaty 32 738 31 925 39 511
sesje RPM (RTG) 24 277 26 088 32 587
TP na RPM (RTG) 8 461 5 837 6 924

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 10 147 8 486 6 961
sesje RPM (RTG) 10 147 8 486 6 914
TP na RPM (RTG) 0 0 47

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 371 235 3 048 682 1 565 713
OZE 2 371 235 3 048 682 1 565 713
kogeneracja 0 0 0

 

Towary rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 300
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 300
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama