Elektroenergetyka

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), dotyczącą wyznaczania regionów wyznaczania zdolności przesyłowych

14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=EN

5 czerwca 2020 r. ACER wysłał do wszystkich OSP zaproszenie do przygotowania nowego wniosku o ustanowienie regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej Wniosek CCR). Przyczyną wysłania tego zaproszenia był wyrok Sądu (dawnego Sądu I Instancji) TSUE z dnia 24 października 2019 r., w którym de facto orzeczono o sprzeczności z prawem decyzji ACER z 17 listopada 2016 r. ustanawiającej regiony wyznaczania zdolności przesyłowych. Wyrok Sądu dotyczył spraw T-332/17 i T-333/17 i formalnie unieważnił decyzję Izby Odwoławczej ACER, w której Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie austriackiego NRA od decyzji ACER z 17 listopada 2016 r.

Wszyscy OSP zaakceptowali zaproszenie ACER i przygotowali nowy wniosek o zatwierdzenie CCR. Konsultacje publiczne projektu wniosku odbyły się w dniach 19 sierpnia – 19 września 2020 r.

W dniu 7 maja 2021 r. ACER wydał decyzję nr 04/2021, ustanawiającą regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 .

W w/w decyzji ACER nie ma zmian, w stosunku do wersji poddanej konsultacjom publicznym przez OSP, które mają bezpośredni wpływ na polskich uczestników rynku energii elektrycznej.

Główne zmiany, w stosunku do wersji poddanej publicznym konsultacjom:

  • Uwzględnienia wpływu BREXITu, poprzez usunięcie CCRów: Chanel i UI;
  • Zmiany zapisów dotyczących analiz, które mają zostać wykonane przez wszystkich OSP w przyszłych latach;
  • Uwzględnienie OSP Baltic Cable AB w CCR Hansa i Kraftnät Åland AB w CCR Nordic.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji ACER.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 7 maja 2021 r. numer 04/2021, zatwierdzającą zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama