OZE

Praktyczne badania fotowoltaiki na PIKNIKU OZE

Eksperymentalne badania porównawcze inwerterów fotowoltaicznych będą tematem tegorocznego PIKNIKU OZE zorganizowanego przez TAURON i AGH. Producenci i dostawcy inwerterów fotowoltaicznych mogą zgłaszać swoje urządzenia do 15 marca. Badanie zostanie przeprowadzone przez wybrane renomowane polskie uczelnie techniczne.  

PIKNIK OZE 2021 dotyczyć będzie oddziaływania odnawialnych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej oraz gotowości elementów prosumenckich instalacji fotowoltaicznych do współpracy z siecią. Współpraca ta powinna się odbywać na warunkach wynikających z zapisów ujętych w Kodeksie przyłączania jednostek wytwórczych lub w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanie urządzeń do analizy znajdują się na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/piknik-oze w zakładce na dole strony: Informacje dla dostawców i producentów inwerterów.

To już trzecia edycja badań urządzeń wykorzystywanych w sieci dystrybucyjnej, przeprowadzana w formule PIKNIKU organizowanego  przez TAURON Dystrybucja, AGH i inne uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej.

– Tematyka tegorocznego PIKNIKU i końcowe wyniki badania są dla nas szczególnie ważne ponieważ z każdym rokiem odnotowujemy kolejne rekordy, jeśli chodzi o liczbę przyłączanych do naszej sieci mikroinstalacji prosumenckich. W 2020 r. TAURON Dystrybucja przyłączył ich 97,7 tys., co stanowi niemal 1/3 mikroinstalacji przyłączonych w ubiegłym roku na terenie całego kraju. Na koniec 2020 r. łączna liczba prosumentów przyłączonych do naszej sieci wzrosła do 145 tys., a łączna moc przyłączonych mikroinstalacji do sieci TAURON Dystrybucja wyniosła 958 MW – mówi Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja.

Wydarzenie obejmie eksperymentalne badania porównawcze inwerterów fotowoltaicznych, które przeprowadzone zostaną w okresie od kwietnia do lipca br. oraz wykłady seminaryjne w formie online, zaplanowane na czerwiec. Głównym celem PIKNIKU OZE jest propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawnej ich współpracy z systemem elektroenergetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania jakości wytwarzanej energii elektrycznej.

– Tegoroczna edycja PIKNIKU będzie obejmować część seminaryjną oraz część eksperymentalną, która tym razem będzie dotyczyć badań falowników dedykowanych do prosumenckich instalacji PV. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy producentów i wszystkie podmioty aktywne na rynku instalacji prosumenckich. Intencją organizatorów jest przeprowadzanie badań porównawczych możliwie największej liczby inwerterów fotowoltaicznych 1 i 3-fazowych o mocy do 6 kW – podkreśla Prezes Zasina.

Szerokie zaproszenie do udziału skierowane jest do wszystkich producentów spełniających kryteria techniczne, którzy chcą czasowo udostępnić organizatorom PIKNIKU komponenty instalacji PV do przebadania. Testy zostaną przeprowadzone przez renomowane laboratoria polskich wyższych uczelni technicznych, będących współorganizatorami wydarzenia i dotyczyć będą: sprawności elektrycznej, warunków technicznych regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną, uwzględniające wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu, eksploatacji sieci dystrybucyjnej i stosownych norm, oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

PIKNIK OZE to także platforma wymiany doświadczeń pomiędzy producentami oraz wykonawcami prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, ich użytkownikami oraz operatorami systemów dystrybucyjnych, do których sieci tego rodzaju technologie generacji energii są przyłączane. Dla producentów i dostawców urządzeń ważny może być fakt, że każdy poddany badaniom inwerter otrzyma od Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stosowne poświadczenie rezultatów przeprowadzonych testów. Będzie je można wykorzystać w bieżącej komercyjnej działalności firmy.

– Producenci inwerterów, które spełniają wymagania norm i kodeksów sieciowych – co zostanie potwierdzone testami przeprowadzonymi w laboratoriach czołowych polskich jednostek badawczych – uzyskają potwierdzenie jakości ich produktu – mówi prof. Zbigniew Hanzelka z AGH, przewodniczący Rady Naukowej TAURON Dystrybucja. – Wiemy z poprzednich lat, że taka badawczo-seminaryjna formuła wydarzenia się sprawdza, ponieważ mamy już za sobą dwa podobnego typu. Podczas pierwszego badano rejestratory wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej, podczas drugiego testowano liczniki energii typu smart. Testy inwerterów, które będą przeprowadzone w ramach tegorocznego PIKNIKU są ważne dla operatorów sieci dystrybucyjnej, ponieważ to oni w największym stopniu ponoszą konsekwencje zarówno techniczne, jak i ekonomiczne przyłączania do systemu elektroenergetycznego produktów degradujących jakość dostawy energii elektrycznej – podkreśla prof. Hanzelka.

Wyniki badań porównawczych zostaną przedstawione w formie zanonimizowanego raportu końcowego oraz podczas czerwcowego seminarium, w którym udział wezmą przedstawiciele uczelni wyższych, operatorów systemu elektroenergetycznego, instytucji regulacyjnych, samorządów, organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze energetyki słonecznej oraz producentów i instalatorów elektrowni PV. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia urządzeń przyjmowane są do 15 marca br., a samo udostępnienie Akademii Górniczo-Hutniczej inwerterów konieczne będzie w okresie od kwietnia do lipca 2021 r.

PIKNIK OZE jest organizowany przez TAURON Dystrybucja oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej. Uczelnie zaangażowane w projekt to Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechniki: Częstochowska, Opolska, Śląska i Wrocławska.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama