Elektroenergetyka

Wyniki finansowe i operacyjne PGE za I półrocze 2020 r.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 r. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

  • Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 r. wyniósł 2,8 mld zł, spadek głównie ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ub. r., wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 r.).
  • Powtarzalny zysk EBITDA Grupy PGE na poziomie zbliżonym rok do roku 3,1 mld zł wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 r.
  • Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 774 mln zł, spadek o 63% rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 493 mln zł, spadek o 36% rok do roku) głównie w związku ograniczeniem liczby darmowych uprawień do emisji CO2 oraz z wyższymi kosztami ich zakupu.
  • Nieznacznie niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 27,2 TWh, spadek o 4% rok do roku), spadek w części ograniczony dzięki produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.
  • Nieznacznie niższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 301 mln zł, spadek o 3% rok do roku) w efekcie niższych cen rynkowych energii elektrycznej, skorygowanych zwiększoną produkcją z farm wiatrowych (na poziomie 0,78 TWh, wzrost o 15% rok do roku).
  • Niższy wynik segmentu Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1,1 mld zł, spadek o 7% rok do roku) wynikający z ogólnego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), głównie wywołanego wpływem pandemii COVID-19.
  • Niższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 187 mln zł, spadek o 60% rok do roku), głównie ze względu na niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej, wynikający z obniżenia zapotrzebowania.

Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 28,6 TWh, w tym 14,7 TWh z węgla brunatnego (spadek o 14% rok do roku) i 9,8 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 13% rok do roku).

Niższy poziom produkcji energii elektrycznej w I półroczu 2020 r. jest głównie efektem mniejszego zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wyższej generacji źródeł odnawialnych i importu energii, które przełożyły się na niższą generację elektrowni węglowych. Efekt ten został w części ograniczony przez produkcję nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 17,3 TWh (spadek o 5% rok do roku, wpływ niższego zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh (spadek o 8% rok do roku, wpływ obniżenia zapotrzebowania ze strony klientów). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ (spadek o 3% rok do roku ze względu na wyższe temperatury w sezonie ciepłowniczym, częściowo zrekompensowany wzrostem sprzedaży w II kwartale 2020 r.).

Grupa PGE kontynuuje dywersyfikację portfolio wytwórczego w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku i wspierającym rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. W I półroczu 2020 r. elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 15% więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie w 2019 r., osiągając wynik 0,8 TWh.

Wyniki finansowe

Raportowana EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 r. zmniejszyła się o 1,6 mld zł, osiągając poziom 2,8 mld zł ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ub. r., wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020). Porównywalna EBITDA na zbliżonym poziomie wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 r.

Wynik netto (-637 mln zł) jest efektem zdarzeń jednorazowych o niegotówkowym charakterze –  utrata wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. oraz utrata bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2020 r. osiągnęły wartość 2,5 mld zł i były o 2% niższe rok do roku, głównie ze względu na mniejsze nakłady w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (zakończenie inwestycji w Opolu, finalna faza realizacji bloku w Turowie). Wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie Energetyki Odnawialnej związany był z rozliczeniem farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II w Zachodniopomorskiem.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama