Elektroenergetyka

Wzrost EBITDA, przychodów oraz wolumenu sprzedaży energii elektrycznej – dobre wyniki Grupy Enea za I półrocze 2020 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. Grupa Enea, działając w wymagającym otoczeniu rynkowym oraz realiach gospodarki mierzącej się ze skutkami pandemii, wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego EBITDA Grupy wzrosła o 12,9%, a przychody ze sprzedaży o 11,6%. W I półroczu 2020 r. wzrosła również produkcja energii ze źródeł odnawialnych, o 30% r/r.  Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym zysk netto Grupy, wpływ miały zdarzenia jednorazowe, m.in. zawiązania rezerw i odpisy o charakterze niegotówkowym. W Grupie Enea sprawnie zreorganizowano pracę w związku z epidemią koronawirusa, zapewniając odbiorcom bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej. 

W I półroczu 2020 r. Grupa Enea wypracowała 1,8 mld zł EBITDA oraz 8,9 mld zł przychodów ze sprzedaży – to wynik lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

O 2,8% r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, wyniósł on 10,5 TWh.

Na zysk netto Grupy (-81,6 mln zł) wpływ miały dokonane odpisy i zawiązane rezerwy na łączną kwotę 879 mln zł.

Konsekwentnie rośnie wolumen energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w I półroczu 2020 r. to 30% wzrost r/r.

Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Grupy do 2030 r., projektami opartymi
o odnawialne źródła energii zarządza spółka Enea Nowa Energia.

Grupa przyłączyła do sieci dystrybucyjnej ponad 34 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o mocy 1,7 GW.

W I półroczu 2020 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie około 1,8 mld zł (wzrost r/r o 208 mln zł, tj. 12,9%). O 11,6% wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 8,9 mld zł. Grupa odnotowała 81,6 mln zł straty netto. Na ten wynik w pierwszym półroczu 2020 r. wpływ miały dokonane przez spółkę odpisy na poziomie 879 mln zł, z czego 523 mln zł stanowił odpis aktualizujący wartość aktywów wytwórczych Enei Wytwarzanie, 356 mln zł odpisy i rezerwy związane z projektem inwestycyjnym Elektrownia Ostrołęka C. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na wynik EBITDA Grupy.

W ciągu sześciu miesięcy 2020 r. przeznaczono ok. 1,2 mld zł na inwestycje, utrzymując wysoki poziom wskaźnika wykonania planu inwestycyjnego. 193 mln zł zostały przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym komercyjne przyłączenia farm wiatrowych do sieci Enei Operator oraz kolejne projekty przystosowujące elektrownie Grupy do konkluzji BAT.

Obszar wytwarzania w Grupie Enea ze stałym wzrostem produkcji energii z OZE

Najwyższa EBITDA w Grupie Enea, 872 mln zł wypracowana została w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 142 mln zł). Znaczący przyrost EBITDA odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych, wzrost r/r o około 114 mln zł. W pierwszym półroczu tego roku Grupa wytworzyła ponad 10 TWh energii elektrycznej. W omawianym okresie blok 11 w Elektrowni Kozienice pracował ponad 3 100 godzin, generując 2,1 TWh energii elektrycznej. O 30% wzrosła produkcja ze źródeł odnawialnych, która wyniosła ponad 1,3 TWh.  Sprzedaż ciepła w segmencie wytwarzania wyniosła 3 180 TJ.

Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Grupy do 2030 r., rozwojem i zarządzaniem projektami opartymi o odnawialne źródła energii zajmuje się spółka Enea Nowa Energia, która rozpoczęła swoją działalność operacyjną. W pierwszej kolejności, w jej skład wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE Enei Wytwarzanie.

Stabilne wyniki w obszarze dystrybucji

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA wyniosła prawie 681 mln zł i wzrosła r/r o 166 mln zł (ponad 32%). Ten wynik jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie z powodu zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego. W I półroczu 2020 r. Enea Operator dostarczyła prawie 9,5 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Był to nieznaczny, o około 500 GWh (5% r/r) spadek łącznego wolumenu sprzedaży usług dystrybucji, przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców i sprzedaży gospodarstwom domowym. W omawianym okresie Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 34 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o mocy 1,7 GW. Dla porównania, w całym 2019 r. podłączono 19,5 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 1,5 GW.

Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego

EBITDA w obszarze obrotu wyniosła 40 mln zł i wzrosła r/r o 58 mln zł. Na ten wynik pozytywnie wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2, przy jednoczesnym wzroście kosztów zakupu energii oraz kosztów obowiązków ekologicznych. W pierwszym półroczu 2020 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 10,5 TWh i wzrósł, w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., o 289 GWh, tj. 2,8%. Wzrost ten dotyczył sprzedaży energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych oraz gospodarstw domowych. Wzrósł również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 146 GWh, tj. 27,3%). W omawianym okresie wzrosły łączne przychody ze sprzedaży o 285 mln zł r/r, tj. 10,3%, w tym przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Wyniku obszaru wydobycia pod wpływem trudnego otoczenia rynkowego

Grupa LW Bogdanka wypracowała w I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży sięgające 849 mln zł (spadek o 22,7% r/r) oraz zysk netto w wysokości 36,7 mln zł (spadek o 81,5% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 49,9 mln zł (spadek o 79,4% r/r), a EBITDA 221,1 mln zł (spadek o 49,1% r/r). Wpływ na niższe wyniki operacyjne spółki w I półroczu 2020 r. miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. W I kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w II ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju, związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w  związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych.

W pierwszej połowie 2020 r. wydobycie węgla energetycznego wyniosło 5,5 mln ton i było o 25,3% niższe niż rok wcześniej. Średni uzysk kształtował się na poziomie 66,8%, wobec 65,1% przed rokiem. W I półroczu 2020 r. Bogdanka przeznaczyła na inwestycje 399,5 mln zł, co stanowi 61,1% planu całorocznego (654,2 mln zł). Największą część tej kwoty, 167,1 mln zł przeznaczono na nowy, najdłuższy na świecie, liczący 7 km, kompleks ścianowy. Kolejną pozycją pod względem wysokości nakładów były nowe wyrobiska i modernizacja już istniejących –  wydatki w tym obszarze wyniosły 146,1 mln zł. Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po I półroczu 2020 r. 19,8%.  Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 25%, co potwierdza silną pozycję Bogdanki na rynku. Ponad 82% sprzedaży wygenerowanej w I połowie roku zrealizowane zostało do Grupy Enea.

Projekt gazowy w Elektrowni Ostrołęka C

W omawianym okresie zarządy Enei i Energi podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania inwestycji Elektrownia Ostrołęka C, wskazując jednocześnie na konieczność przeprowadzenia analiz inwestycji, w tym jej parametrów technicznych i ekonomicznych. Zakończone na początku czerwca analizy potwierdziły możliwość realizacji wariantu gazowego w lokalizacji budowanego bloku. Na taki wynik wpływ miały zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych oraz przejęcie kontroli nad Energą przez koncern PKN Orlen. Na początku czerwca zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Eneą, Energą i PKN Orlen określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym, z uwzględnieniem udziału Enei jako wspólnika mniejszościowego, z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I PÓŁROCZE 2020 R.:

Paweł Szczeszek, Prezes Enei: Pierwsze półrocze tego roku było trudnym okresem dla światowej gospodarki. Również krajowy sektor energii odczuł istotny spadek aktywności dużego biznesu, a co za tym idzie spadek popytu na energię elektryczną. Pomimo niesprzyjających okoliczności, Grupa Enea osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Stosunkowo niewielki spadek produkcji energii w naszej Grupie został zrekompensowany wyraźnym wzrostem sprzedaży energii elektrycznej w obrocie i wzrostem przychodów tego obszaru, natomiast niewielki spadek sprzedaży usług dystrybucji nie wpłynął znacząco na poziom EBITDA. Pierwsze miesiące pandemii, przypadające na I półrocze 2020 r., przeszliśmy bez zakłóceń w codziennej pracy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i stabilność Grupy Enea. Dziękuję pracownikom naszej Grupy, którzy pracując w zmienionych warunkach, codziennie zapewniają klientom stabilne dostawy energii elektrycznej, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo w środowisku pracy i poza nim – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes Enei. 

Jarosław Ołowski, Wiceprezes Enei ds. Finansowych: W I półroczu 2020 r. wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, odnotowując wzrost EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży. Na zysk netto Grupy Enea wpływ miały dokonane odpisy, które były zdarzeniami o charakterze niegotówkowym, bez wpływu na wartość EBITDA. Trzy obszary odnotowały wyższy wynik EBITDA r/r. W obszarze wytwarzania był to wzrost o ponad 142 mln zł, dystrybucji 166 mln zł, zaś obrotu 58 mln zł.  Poprawie uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 1,60, wobec 2,03 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobre wyniki finansowe budują stabilność naszej Grupy – powiedział Jarosław Ołowski, Wiceprezes Enei ds. Finansowych.      

Tomasz Siwak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych: W obszarze obrotu poprawiliśmy wyniki w stosunku do I półrocza 2019 r. EBITDA wzrosła r/r o 58 mln zł. Zanotowaliśmy wzrost wolumenów sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, zarówno w segmencie odbiorców biznesowych, jak i gospodarstw domowych, a co za tym idzie, zanotowaliśmy wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży o ponad 10%. Stale rozwijamy naszą ofertę produktową celem zwiększenia osiąganych przychodów, dlatego pod koniec II kwartału tego roku wprowadziliśmy na rynek nową usługę dla przedsiębiorców. Usługa Enea Optima pomaga firmom świadomie i efektywnie zarządzać gospodarką energetyczną, dając możliwości kontroli zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc, co przekłada się na realne oszczędności – powiedział Tomasz Siwak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych.    

Tomasz Szczegielniak, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych: Niezmiennie dystrybucja stanowi stabilny obszar działalności Grupy Enea. W I półroczu 2020 r. wypracowana w tym obszarze EBITDA wzrosła r/r o 166 mln zł. Niewielki spadek sprzedaży usług dystrybucji, który jest skutkiem mniejszej aktywności biznesu w II kwartale tego roku, nie wpłynął na spadek EBITDA tego obszaru. Enea Operator terminowo realizuje wnioski o przyłączenie OZE.

W elektrowniach Grupy realizowane są kolejne projekty, których celem jest przystosowanie Grupy Enea  do konkluzji BAT. W Elektrowni Połaniec zakończyła się modernizacja bloku nr 5, dzięki czemu blok będzie osiągał wyższe parametry sprawnościowe i zwiększy się jego moc do 242 MW. Od początku ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, aktywnie wspieramy działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wsparliśmy instytucje medyczne kwotą przeszło 4 mln zł – powiedział Tomasz Szczegielniak, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych.       

Artur Wasilewski, Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka: LW Bogdanka jako dostawca surowca dla energetyki zawodowej w sposób bezpośredni odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego, związanego z epidemią oraz ze spadkiem produkcji energii elektrycznej z węgla. Koncentrujemy się aktualnie na przygotowaniu i zabezpieczeniu działalności produkcyjnej, optymalizacji harmonogramu produkcji i ścisłej kontroli kosztów. Z najwyższą starannością podchodzimy do przestrzegania wdrożonych w spółce procedur, które pozwalają nam zachować ciągłość działania we wszystkich obszarach – powiedział Artur Wasilewski, Wiceprezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama