Elektroenergetyka

Komunikat PSE S.A. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/1/2020

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”)  informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.30.2020.BPe z dnia 4 września 2020 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu.

Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany, zostały zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy.

Działy

Reklama