Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Jak zaprojektować usługi elastyczności? – webinarium URE dla uczestników rynku energii

3 września odbyło się zorganizowane przez Urząd Regulacji Energetyki webinarium na temat usług elastyczności, w którym udział wzięło ponad 120 uczestników – przedstawicieli operatorów systemów dystrybucyjnych, operatora systemu przesyłowego oraz stowarzyszeń branżowych, czyli podmiotów, które potencjalnie mogą oferować takie usługi.

Energetyka zmienia się w sposób rewolucyjny: pojawiają się nowe technologie, nowe innowacyjne usługi oraz przedsiębiorstwa je świadczące. Dynamicznie rozwija się energetyka obywatelska. Wpływ prosumentów oraz nowych technologii stosowanych m.in. w klastrach energii w dużej mierze przełoży się na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Jak zorganizować ten nowy rynek energii?

– Rynki lokalne powinny działać w synergii z rynkami hurtowymi, potrzebujemy bowiem jednego, wspólnego rynku energii. W odpowiedzi na te wyzwania znacząco zmienia się też otoczenie regulacyjne, głównie za sprawą prawa unijnego. W centrum stawia konsumentów i prosumentów – zauważył otwierając warsztaty Rafał Gawin, Prezes URE.

Integracja wszystkich uczestników rynku powinna uwzględniać wytwórców energii odnawialnej, dostawców nowych usług energetycznych, magazynowanie energii i jej elastyczny odbiór. Właśnie dlatego coraz większą rolę będą odgrywały usługi elastyczności, które zaprojektowane we właściwy sposób umożliwią zarówno konsumentom, jak i nowym uczestnikom rynku (w tym m.in. fleksumentom, agregatorom) udział w transformacji energetycznej.

Prawidłowe zaprojektowanie ram regulacyjnych dla usług elastyczności umożliwi m.in. rozwój energetyki obywatelskiej oraz aktywny udział konsumentów w rynku energii elektrycznej. Przygotowując się do wdrożenia dyrektywy rynkowej[1], polski regulator dokonał przeglądu systemów, gdzie usługi elastyczności już są dobrze rozwinięte i jednocześnie wspierają prawidłowe działanie sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.

Jednym z takich rynków jest Wielka Brytania, gdzie wspólne działania rządu, regulatora (The Office of Gas and Electricity Markets, OFGEM), OSP i OSD i pozostałych uczestników rynku umożliwiło przygotowanie odpowiednich regulacji i rozwój usług elastyczności. Dostrzegając potrzebę szerokiej dyskusji na temat, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprosił przedstawicieli brytyjskiego regulatora oraz podmiotów działających na rynku brytyjskim do podzielenia się doświadczeniami z wdrażania i funkcjonowania tych usług w Wielkiej Brytanii.

– Obserwuję, jak innowacyjne są technologie używane chociażby przez klastry energii. Dzięki tym nowym technologiom będzie następował rozwój energetyki obywatelskiej, ponieważ jest to rozwiązanie przyczyniające się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej – podkreślił Rafał Gawin. – Wszystkie te zmiany znacząco oddziaływają na przedsiębiorstwa sieciowe. Ze względu na coraz większy udział OZE, w tym prosumentów, konieczne jest utworzenie takiego modelu rynku, który umożliwi funkcjonowanie nowych podmiotów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego działania sieci dystrybucyjnej i przesyłowej.

Zdaniem Prezesa URE rolą regulatora jest działanie na rzecz promowania rozwiązań, które umożliwią funkcjonowanie wszystkim podmiotom na rynku przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy systemu. Powinny być to jednocześnie rozwiązania jak najbardziej efektywne kosztowo.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama