Ciepłownictwo

“RADPEC” rozpoczyna realizację inwestycji

Na czwarty kwartał 2022 r. wyznaczono termin realizacji projektu obejmującego modernizację istniejących kotłów w ciepłowniach Północ i Południe w Spółce „RADPEC” S.A. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna podpisało umowę z generalnym wykonawcą inwestycji w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”.

– Generalnym wykonawcą naszej priorytetowej inwestycji jest firma SBB ENERGY S.A., która od ponad 25 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu. Planowana inwestycja pozwoli na funkcjonowanie obu ciepłowni zgodnie z nowymi przepisami unijnymi, gwarantując radomianom bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stabilni i ekologiczny system ciepłowniczy całego systemu ciepłowniczego – powiedział podpisując umowę Tomasz Nita, Prezes Zarządu „RADPEC” S.A.

Modernizacja istniejących kotłów w obu ciepłowniach to kluczowe zadania Spółki „RADPEC” S.A. na najbliższe lata. Firma SBB ENERGY S.A. jako Generalny Wykonawca, do końca 2022 r. zaprojektuje, dostarczy, zamontuje i uruchomi instalacje odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin kotłów pracujących w obu ciepłowniach „RADPEC” S.A. Emisja gazów i pyłów do powietrza ulegnie dzięki temu znacznej redukcji (SO2 – siedmiokrotnie, NOx – dwukrotnie oraz pyłów – ponad pięciokrotnie). Działania te pozwolą spełnić wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT.

– Realizacja tego projektu stanowi dla nas kolejny krok w umocnieniu pozycji lidera na rynku dostaw instalacji redukujących emisję gazów spalinowych. Zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. motywuje nas do dalszego rozwoju i optymalizacji rozwiązań technicznych w celu maksymalizacji satysfakcji klienta – powiedział Ziemowit Słomczyński, Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A.

Kompleksowy zakres prac realizowanych przez Spółkę SBB ENERGY pozwoli na dostosowanie istniejących mocy wytwórczych do wymagań BAT. – To bardzo ważna inwestycja. Wszyscy mamy świadomość, że w obecnej formule i w oparciu o dotychczasowe technologie „RADPEC” może funkcjonować tylko do końca 2022 r. Cieszę się, że proces modernizacji udaje się prowadzić bez zmian własnościowych. To gwarancja stabilności całego systemu ciepłowniczego i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla radomian – mówi Prezydent Radosław Witkowski.

Dostosowanie ciepłowni do nowych przepisów unijnych przed 1 stycznia 2023 pozwoli uniknąć przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub  podwyższonych opłat za brak pozwoleń zintegrowanych, które z powodu niedostosowania do przepisów mogłyby zostać cofnięte. Zmniejszeniu ulegnie także wysokość opłat wnoszonych do Marszałka Województwa za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przedsięwzięcie jest także zgodne z uchwałą antysmogową i programem ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz planem gospodarki niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Ministrów.

Planowane nakłady na tę inwestycję to blisko 115 mln zł netto, z czego ok. 18 mln zł to wkład własny, pozostała część będzie pochodziła z kredytu bankowego. Umowa w sprawie udzielenia kredytu została podpisana 5 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: www.radom.pl

Działy

Reklama