Paliwa dla energetyki

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w I i II kwartale 2020 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r.:

Średnie ceny zakupu w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama