Elektroenergetyka

Powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów sieci elektroenergetycznych – OSD UE

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetyki – są coraz bardziej istotni dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierają funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz działają na rzecz optymalnej eksploatacji systemów dystrybucyjnych. Na działalność operatorów duży wpływ mają polityki unijne, ale do tej pory brakowało formalnej reprezentacji OSD. Dlatego operatorzy będą mogli współpracować na szczeblu unijnym za pośrednictwem nowopowstającej europejskiej organizacji operatorów systemów dystrybucyjnych – OSD UE (ang. EU DSO Entity).

Podobny organ zrzeszający operatorów systemów przesyłowych (OSP), czyli ENTSO-e, istnieje już od 2009 r. Potrzebę utworzenia analogicznej organizacji skupiającej dystrybutorów dostrzegły zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa członkowskie jak i krajowe organy regulacyjne. Dlatego dystrybutorzy powinni skorzystać z tej możliwości i zabrać głos tak, aby był on słyszalny i reprezentowany na szczeblu unijnym.

Współpraca dystrybutorów na szczeblu unijnym

OSD EU powstaje na podstawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (UE) 2019/943[1]Rozporządzenie to zakłada utworzenie nowego podmiotu w postaci OSD UE, który będzie pełnił funkcję organu technicznego i reprezentującego oraz który będzie oficjalnie częścią procesu prawodawstwa europejskiego. OSD UE zapewni operatorom systemów dystrybucyjnych głos w europejskim układzie instytucjonalnym wobec Komisji Europejskiej, ENTSO-e i ACER.

OSD UE jako organizacja ma reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. Ma być podmiotem eksperckim działającym we wspólnym interesie Unii i zwiększającym efektywność sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej w Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłej współpracy z operatorami systemów przesyłowych i ENTSO-e. OSD UE będzie więc rzeczywistym odpowiednikiem ENTSO-e w zakresie opracowywania przepisów UE w formie kodeksów sieci dotyczących kwestii dystrybucji.

Kiedy i jak zostanie powołany OSD UE?

24 czerwca 2020 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych przekazali ACER i Komisji projekt statutu nowej organizacji, w tym m.in. kodeks postępowania, projekt regulaminu, w tym regulamin konsultacji z ENTSO- e oraz zasady finansowania. W ciągu dwóch miesięcy ACER przedstawi Komisji swoją opinię. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania od ACER opinii Komisja, uwzględniając opinie ACER, wyda opinię o przedłożonych dokumentach. Następnie, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pozytywnej opinii Komisji, OSD powołają podmiot OSD UE oraz przyjmą i opublikują jego statut i regulamin. Pełne powołanie OSD UE nastąpi do końca I kwartału 2021 r.

Organizacja OSD UE będzie składać się z zarządu, grupy doradców strategicznych i ekspertów. Wybór prezesa i zarządu odbędzie się po posiedzeniu inauguracyjnym Organizacji.

Uczestnictwo w OSD UE

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy będą chcieli uczestniczyć w OSD UE, mogą zostać zarejestrowanymi członkami tej organizacji. Formalne uczestnictwo i uruchomienie organizacji nastąpi w I kwartale 2021 r. Obecnie zarejestrowało się 64 operatorów z 10 krajów. Jak dotąd nie zarejestrował się żaden dystrybutor działający na terenie Polski. Rejestracja podmiotów, które chcą zostać członkami organizacji dostępna jest na stronie OSD EU.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama