OZE

Realizacja obowiązków dotyczących umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2020 r.

Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z ustawy o odnawialnych źródłach energii tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 39 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2020.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama