Ochrona środowiska

Proekologiczne inwestycje Grupy Energa

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w Grupie Energa, która od kwietnia br. jest częścią Grupy ORLEN, wpływają na poprawę jakości powietrza. Podejmowane działania powodują, że systematycznie spada emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W 2019 r. znacząco zredukowano emisję pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki aż o ok. 20%, do 1,4 tys. ton. Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery zmniejsza się m.in. na skutek rozwoju odnawialnych źródeł energii i innych inwestycji mających docelowo zamienić wytwarzanie energii cieplnej z węgla na źródła ekologiczne, budowy instalacji odsiarczania spalin w elektrowni węglowej oraz proekologicznych działań w ciepłownictwie.

Grupa Energa przestrzega przepisów regulujących korzystanie ze środowiska, a także wymagań standardów emisyjnych określonych w decyzjach i pozwoleniach. Potwierdza to co roku niezależny audytor zewnętrzny – weryfikator środowiskowy, w ramach funkcjonującego w Grupie Energa systemu ekozarządzania i audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). To elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską.

Rośnie OZE w Enerdze

Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery zmniejsza się m.in. dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Znaczna produkcja zielonej energii daje Grupie Energa znaczącą pozycję pośród krajowych grup energetycznych. Udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł już do 39%. Wśród ponad 50 obiektów OZE funkcjonują między innymi 44 małe elektrownie wodne, elektrownia wodna we Włocławku i w Żydowie (szczytowo-pompowa), 6 dużych farm wiatrowych (w tym farma FW Przykona oddana do eksploatacji w lipcu 2020 r.) oraz 2 farmy fotowoltaiczne: w Czernikowie koło Torunia i pod Gdańskiem. W przygotowaniu są kolejne projektu farmy fotowoltaiczne o mocy około 8 MW i 20 MW.

Energa zwiększa systematycznie udział źródeł odnawialnych w produkcji energii, ale również pracuje nad optymalizacją obiektów wytwórczych OZE. Przykładem jest pilotażowy projekt dotyczący zastosowania paneli fotowoltaicznych na wodzie, co pozwoli zwiększyć wielkość produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Na terenach poeksploatacyjnych kopalni węgla brunatnego Adamów, gdzie znajduje się FW Przykona, mają być realizowane kolejne projekty zielonej energii. Ma tam powstać Centrum OZE Energi.

Nowa Instalacji Odsiarczania Spalin w elektrowni ostrołęckiej

W Elektrowni Ostrołęka B jest realizowana jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych Energi w ostatnich latach – budowa Instalacji Odsiarczania Spalin. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję tlenków siarki oraz pyłu w spalinach odprowadzanych do atmosfery ze wszystkich bloków energetycznych elektrowni. To inwestycja prowadzona w dwóch etapach. Po wybudowaniu w tym roku IOS II Energa Elektrownie Ostrołęka spełni wszystkie wymagania wynikające z Dyrektywy IED (tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych). Dyrektywa, ze względu na derogację w zakresie emisji pyłu i tlenków siarki w ramach Przejściowego Planu Krajowego, dotyczy obecnie także Elektrownią Ostrołęka B (od lipca 2020 r.). Spełnione będą również wymagania wynikające z decyzji wykonawczej Komisji UE w stosunku do tej Dyrektywy (Konkluzji BAT), dotyczących najlepszych dostępnych technik, które obowiązywać będą od 17 sierpnia 2021 roku.

Instalacja Odsiarczania Spalin w Ostrołęce jest przykładem spełniania w praktyce celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Produktem końcowym tej inwestycji prowadzonej w oparciu o metodę mokrą wapienną jest gips nadający się do dalszego zagospodarowania. W ramach realizowanej inwestycji utworzono nowe obiekty: absorber wraz z kominem, budynki technologiczne, zbiornik magazynowania sorbentu, estakady rurociągów. Rozbudowano także istniejące: budynki technologiczne IOS I, kanały spalin oraz instalację zasilania elektrycznego. Obecnie zakończono wszystkie główne prace budowlane i montaże urządzeń.

Warto dodać, że w IV kwartale 2019 r. w Elektrowni B wznowiono współspalanie biomasy z węglem. Zastępowanie paliw kopalnych biomasą ogranicza emisję zanieczyszczeń, które powstają podczas spalania paliw konwencjonalnych.

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Energa Obrót rozwija ofertę technologiczną poprzez wdrożenie do sprzedaży paneli fotowoltaicznych. Oferta zawiera kompleksowe doradztwo w zakresie wykonania projektu oraz sprzedaż z montażem takich instalacji. Specjaliści ze spółki Energa Obrót prowadzą warsztaty dla samorządowców, przedsiębiorców, podczas których analizowane są możliwości i potrzeby w zakresie wykorzystania fotowoltaiki. Realizowane są umowy na mikroinstalacje o mocy do 50 kW. Panele fotowoltaiczne na dachu budynku lub posesji umożliwiają wykorzystanie przez klientów odnawialnej energii elektrycznej do procesów technologicznych, oświetlenia. Zachętą są oszczędności, ponieważ przedsiębiorca może generować energię częściowo we własnym zakresie, zmniejszając zakup energii elektrycznej. Przyczyni się to do ograniczenia emisji spalin i jednocześnie spowoduje zwiększenie produkcji „zielonej energii”. 

Antysmogowe działania Energi, współpraca z samorządami

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zainicjowała i kontynuuje współpracę z samorządem Kalisza w celu ograniczania występującej w centrum miasta emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z gospodarstw domowych. Prowadzona przez spółkę rozbudowa systemu ciepłowniczego pozwoliła na usunięcie z kamienic pieców węglowych, emitujących smog w historycznej części miasta. Energa Ciepło Kaliskie buduje sieci i przyłącza cieplne, natomiast Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych finansuje budowę węzłów i wewnętrznych instalacji grzewczych. W ramach tej współpracy rozpoczęła się budowa sieci cieplnej i przyłączy do nowo budowanych budynków na kaliskim osiedlu Dobrzec. Zmiana w Kaliszu sposobu ogrzewania budynków z węglowego na systemowe zwiększa bezpieczeństwo dostawy energii cieplnej, poprawia standard życia i kondycję zdrowotną mieszkańców miasta.

Warto podkreślić, że główną przyczyną smogu, który zagraża zdrowiu ludzi nie jest sektor energetyczny, lecz tzw. niska emisja, tj. zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych (stare systemy grzewcze, stosowanie niskiej jakości paliwa kopalnego i odpadów).

Natomiast w Elblągu spółka Energa Kogeneracja podejmuje inwestycje mające docelowo wyeliminować dotychczasowe główne źródło produkcji ciepła w mieście – węgiel. Tam zastosowane będą nowoczesne generatory z wykorzystaniem źródeł niskoemisyjnych – silniki gazowe. Ma być zbudowana kotłownia rezerwowo-szczytowa (KRS) o mocy 3x 38 MWt. To jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego dostosowującego produkcję ciepła w Elblągu do wymogów unijnych.

Rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych

Energa aktywnie angażuje się również w działania związane z rozwojem elektromobilności.. Obecnie funkcjonuje 45 zainstalowanych stacji ładowania Grupy Energa, w tym 32 stacje półszybkie AC i 13 stacji szybkich DC dla użytkowników aut elektrycznych. Stacje spółki Energa Obrót zlokalizowane są obecnie głównie na Pomorzu. Jednakże Energa systematyczne uruchamia kolejne punkty ładowania samochodów elektrycznych na terenie Polski. Korzystanie z tej sieci punktów ładowania jest możliwe wyłącznie z użyciem bezpłatnej zbliżeniowej karty dostępu. Identyfikacja kart pozwala na zbieranie danych do statystyk związanych z wykorzystywaniem terminali. Zużycie energii elektrycznej na stacjach ładowania samochodów elektrycznych Energi w 2019 r. wyniosło 101934,6 kWh.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama