Edukacja

Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Redakcja naukowa: Ewa Mataczyńska, Anna Kucharska

Wydawca: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Partner wydania: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Streszczenie

Temat klastrów energii dyskutowany jest w różnych środowiskach z odmiennych perspektyw, które zależą od celów poszczególnych interesariuszy biorących udział, w sposób pośredni bądź bezpośredni, w procesie kształtowania, rozwoju oraz promowania tego rodzaju inicjatyw. Książka podejmuje temat klastrów energii stanowiąc ich kompleksowe opracowanie, ukazujące istniejące regulacje oraz zestawienie tych regulacji z teorią i praktyką. Zaprezentowano w niej problematykę klastrów energii z różnych perspektyw, między innymi przepisów krajowych i unijnych, technicznej – sieciowej i pomiarowej, rynku energii, w tym w kontekście relacji z innymi uczestnikami rynku, czy też aktywnego odbiorcy. Celem książki jest obiektywne przedstawienie założeń towarzyszących koncepcji klastrów energii oraz rzetelna analiza istniejących w Polsce warunków i szans ich rozwoju. Ambicją towarzyszącą powstaniu publikacji jest popularyzacja wiedzy oraz usystematyzowanie istniejących pojęć i rozwiązań, jak również wniesienie nowych treści do debaty na temat klastrów energii w Polsce.

W książce zawarto rys historyczny pojęcia „klastra” oraz procesu zmiany zachowań uczestników rynku (w szczególności odbiorców). Przedstawiono regulacje unijne w obszarze wspólnot energetycznych oraz zestawiono z polskim prawodawstwem w zakresie klastrów energii. Charakterystyce zostały poddane także formy prawne tworzenia i działania klastrów w warunkach polskich. Uwzględniono również możliwości uzyskania dofinansowania na działanie i inwestycje dla takich projektów. Spośród instrumentów do zarządzania i doskonalenia tego typu inicjatyw nawiązano do benchmarkingu jako procesu realizowanego zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym klastra. Publikacja podnosi także zagadnienie społecznego wymiaru klastrów energii oraz wyzwań związanych z pobudzaniem społecznej, oddolnej aktywności dla tego rodzaju inicjatyw obywatelskich. Ponadto, w książce opisano wybrane klastry na bazie przeprowadzonego dwukrotnie procesu ich certyfikacji oraz zaprezentowano przykłady funkcjonowania wybranych klastrów energii.

Autorami książki są zarówno naukowcy, jak i praktycy, zajmujący się tematyką sektora energii. Publikacja stanowi zbiór wartościowej wiedzy wynikającej z dogłębnych badań nad poszczególnymi zagadnieniami rynku energii oraz procesów zachodzących w wyniku zmian technologicznych i świadomościowych w wyniku polityki klimatyczno-energetycznej. Jednocześnie w książce zawarto cenne doświadczenia wynikające z praktycznych działań budowy klastrów energii w polskich warunkach prawnych, ekonomicznych i technicznych.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej

Działy

Reklama