OZE

Podpisanie Umowy z UOS DRILLING S.A.

W dniu 13 lipca 2020 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  podpisał umowę z Firmą UOS Drilling S.A. z Warszawy na realizację zadania pn.: „Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2 wraz z jego pogłębieniem”. Wartość popisanego kontraktu wynosi 34 357 245,60 zł brutto, z czego 40% będzie finansowane z dotacji z NFOŚiGW, pozostała część z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez NFOŚiGW.
W ramach zawartej umowy Firma UOS Drilling wywierci nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 do głębokości około 3 523 oraz przeprowadzi niezbędne pomiary i testy na otworze. Wykonana będzie rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem.

Podpisanie tej umowy z wykonawcą jest konsekwencją zawarcia w dniu 03 lipca 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu pn.: „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus”współfinansowanego ze środków krajowych.

W dniu 17 grudnia 2019 r. Spółka w ramach powyższego programu złożyła wnioski o dofinansowanie projektu. Wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem kryteriów dostępu oraz kryteriów programowych i dopuszczających, tym samym Spółka uzyskała dofinansowanie projektu. Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3 523 m (±10 %), pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2, budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5, zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej oraz nadzór inwestorski nad ww. zadaniami.

Koszt całkowity projektu wynosi 42 822 450,00 zł w tym:

Koszty kwalifikowane: 34 715 000,00 zł,

Koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł,

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 886 000,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych),

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 20 829 000,00 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

W wyniku realizacji projektu moc produkcyjna układu geotermalnego wzrośnie o 2,671 MWt. Rekonstrukcja odwiertu PGP-2 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego układu – przy chłonności tego odwiertu 450 m3/h, uzyskana moc wynosi 15,411 MWt.

Łączna moc cieplna będąca rezultatem realizacji projektu wyniesie 18,082 MWt.

Termin zakończenia projektu jest przewidziany do końca 2021 r.

Źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

Działy

Reklama