Elektroenergetyka

Informacja OSP nt. aktualizacji dokumentu pt. „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Łączności Głosowej”

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2196).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2196-20171128&from=EN

Na podstawie art. 41 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 (dalej: NC ER) każdy operator systemu przesyłowego (dalej: OSP) ustala, konsultując z operatorami systemów dystrybucyjnych (dalej: OSD), znaczącymi użytkownikami sieci zidentyfikowanymi zgodnie z art. 23 ust. 4 (dalej: SGU) oraz dostawcami usług w zakresie usługi odbudowy, wymagania techniczne, jakie muszą spełniać ich systemy komunikacji głosowej jak również system komunikacji głosowej OSP, aby umożliwiły one interoperacyjność i gwarantowały, że rozpoznają połączenie przychodzące z OSP i natychmiast na nie odpowiedzą.

W związku z powyższym PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU ustaliły i w listopadzie 2018 r. opublikowały na stronie internetowej dokument: NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej (dalej: Dokument).

W dniach 15 października 2019 r.-15 listopada 2019 r. prowadzone były konsultacje społeczne, których przedmiotem była propozycja dokumentu: Plan testów na podstawie art. 4 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Plan testów). W procesie konsultacji użytkownicy systemu zgłosili uwagi, które dotyczyły zapisów i wymagań w Dokumencie. Z uwagi na powyższe jak również na konieczność zachowania spójności pomiędzy zapisami Dokumentu z Planem testów w zakresie rozwiązań i wymagań dla systemów komunikacji głosowej, przeprowadzono aktualizację Dokumentu w zakresie rozdziałów 8.1.1 i 8.1.2. wprowadzając jednoznaczne zapisy dotyczące konieczności zestawienia łączy telekomunikacyjnych do operatora systemu elektroenergetycznego do którego dany podmiot jest przyłączony.

Zmieniony Dokument został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

PSE S.A. niniejszym publikują treść zaktualizowanego Dokumentu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Działy

Reklama