Elektroenergetyka

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Europie: do 5 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne dotyczące metod zapewniających transgraniczny udział w mechanizmach mocowych

Od 8 lipca br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metod zapewniających transgraniczny udział w mechanizmach mocowych. Konsultacje potrwają do 5 sierpnia br. Metody, zasady oraz warunki określone w przepisach Pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, są kluczowe dla zapewnienia i poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w Europie.

Stosownie do przepisów rozporządzenia o rynku wewnętrznym, odpowiednie propozycje zostały przygotowane przez organizację ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), która po przeprowadzeniu w okresie od 31 stycznia do 13 marca 2020 r. konsultacji społecznych, 5 lipca 2020 r. przekazała je następnie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Zakres konsultacji

Konsultacje dotyczą narzędzi zapewniających transgraniczny udział w mechanizmach mocowych, takich jak:

  • metody wyliczania maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych na udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach mocowych,
  • metody podziału przychodów powstałych w wyniku alokacji;
  • wspólne zasady przeprowadzania kontroli dostępności połączeń transgranicznych
  • wspólne zasady określania, kiedy płatność z tytułu niedostępności jest wymagalna;
  • warunki prowadzenia rejestru dostawców zdolności wytwórczych przez operatora systemu przesyłowego,
  • wspólne zasady identyfikowania zdolności wytwórczych kwalifikujących się do udziału w mechanizmie zdolności wytwórczych.

Ostateczne brzmienie konsultowanych  dokumentów będzie miało wpływ na funkcjonowanie krajowych mechanizmów mocowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej reguluje działanie wspólnego rynku energii elektrycznej, w tym funkcjonowanie mechanizmów mocowych – zarówno w odniesieniu do mechanizmów istniejących (czyli tych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed wejściem w życie tego rozporządzenia), jak i mechanizmów planowanych. W przypadku Polski takim mechanizmem jest rynek mocy. Zapewnienie transgranicznego udziału mocy w mechanizmach mocowych zostało również zawarte w ustawie o rynku mocy.

Stosownie do przepisów rozporządzenia o rynku wewnętrznym, mechanizmy zdolności wytwórczych inne niż rezerwy strategiczne oraz w przypadku gdy jest to technicznie wykonalne, rezerwy strategiczne, muszą być otwarte dla bezpośredniego transgranicznego udziału dostawców zdolności wytwórczych znajdujących się w innym państwie członkowskim. Konieczne jest zapewnienie aby zagraniczne zdolności wytwórcze, które są w stanie zapewnić równorzędne parametry techniczne w porównaniu z krajowymi zdolnościami wytwórczymi, miały możliwość udziału w tym samym procesie konkurencyjnym co krajowe zdolności wytwórcze. W celu umożliwienia udziału mocy zagranicznych w krajowych mechanizmach operatorzy systemów przesyłowych co roku ustalają  maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w oparciu o zalecenia regionalnego centrum koordynacyjnego[1], które co roku mają obowiązek wyliczyć maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych. W wyliczeniach tych uwzględnia się oczekiwaną dostępność połączenia wzajemnego oraz prawdopodobne zbieżne wystąpienie przeciążenia w systemie, w którym stosowany jest mechanizm oraz systemie, w którym znajdują się zagraniczne zdolności wytwórcze. Wyliczenia takie wymagane są dla każdej granicy obszaru rynkowego.

Po zakończeniu konsultacji ACER przeanalizuje zgłoszone w ich trakcie opinie i w terminie trzech miesięcy, tj. do 5 października br., podejmie decyzję o zatwierdzeniu bądź modyfikacji metodyki. W przygotowanie ostatecznej decyzji zaangażowani będą regulatorzy z państw członkowskich UE.

ACER i URE zachęcają zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych.

***

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) – jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie od 2011 roku. Celem działań Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów.

Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER – organu opiniodawczego oraz poprzez grupy robocze i zespoły zadaniowe, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii.


[1] Regionalne centra koordynacyjne zostaną ustanowione zgodnie z art. 35 rozporządzenia przez regulatorów z obszaru obejmującego swoim zasięgiem regionalne centrum koordynacyjne.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

 

Działy

Reklama