Ciepłownictwo

PGE Energia Ciepła rozpoczęła sezon remontowy w elektrociepłowni w Zgierzu

Celem każdego sezonu remontowego w elektrociepłowniach jest zapewnienie dobrego stanu technicznego kotłów, urządzeń, instalacji oraz zapewnienia bezawaryjnej pracy i ciągłości produkcji.

W czerwcu PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu wykonała przegląd rezerwowo-szczytowego kotła wodnego. W sierpniowym postoju remont bieżący przejdzie podstawowa jednostka wytwórcza, czyli parowy kocioł fluidalny wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przeglądowi podlegać będą takie urządzenia jak: elektrofiltr, obrotowe podgrzewacze powietrza, młyny węglowe, wentylatory ciągu i podmuchu, wentylator fluidalny oraz instalacja suchego odpopielania. Zrealizowane zostaną również przeglądy oraz drobne naprawy urządzeń nawęglania, w tym ładowarko-zwałowarek. Na wrzesień zaplanowany jest przegląd drugiego kotła rezerwowo-szczytowego oraz kotła parowego. Oprócz typowych robót remontowych w okresie letnim prowadzone są również prace związane  z rewizjami wewnętrznymi i próbami ciśnieniowymi urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. W tym roku będą to między innymi: rurociąg pary świeżej do turbiny TG-1, kolektor pary świeżej oraz podgrzewacze turbiny TG-2.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, zgodnie z przyjętym Programem Inwestycyjnym Elektrociepłowni Zgierz, rozpoczęła fazę przygotowania inwestycji do realizacji. W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono badania geologiczne terenu wskazanego pod budowę nowej elektrociepłowni. Na realizację inwestycji Spółka planuje pozyskanie zewnętrznego finansowania w ramach wsparcia CHP oraz innych dostępnych programów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej podstawowej jednostki kogeneracyjnej. Program w szczególności zakłada odejście od węgla brunatnego, jako paliwa podstawowego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego. Zakłada się, że nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem wodnym gazowo-olejowym wsparte kolektorami słonecznymi. Stąd planowana inwestycja przyniesie pozytywne skutki środowiskowe, głównie w dziedzinie ochrony powietrza.

– Zabudowa nowego układu wytwórczego pozwoli utrzymać spełnienie warunków efektywnego systemu ciepłowniczego. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu jako bezpośredni dystrybutor ciepła do mieszkańców miasta Zgierza od kilku lat rozwija i modernizuje miejską sieć ciepłowniczą – mówi Grzegorz Dolecki, Dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Zgierzu.

Ponadto, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt, pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu”. W dniu 27 października 2017 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0020/16 na kwotę dotacji wynoszącą 8 500 000 zł. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Dodatkowo 27 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki preferencyjnej na kwotę 8 600 000 zł, służąca uzupełnieniu wkładu własnego Spółki. Pożyczka pochodzi ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt obejmuje modernizację centralnej magistrali ciepłowniczej  oraz wymianę wyeksploatowanych węzłów ciepłowniczych. Jego celem jest również likwidacja niskiej emisji poprzez prowadzenie rozwoju sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta wraz z budową przyłączy ciepłowniczych do nowych odbiorców i zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych.

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Działy

Reklama