Ochrona środowiska

Wyniki LIFE 2019: sześć polskich projektów z rekordowym dofinansowaniem 28 mln euro

Znamy już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. Komisja Europejska zatwierdziła sześć polskich projektów, w tym dwa zintegrowane. Dzięki środkom LIFE Województwo Małopolskie będzie miało szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jego mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Z kolei społeczeństwu środkowej Polski, dzięki działaniom zmierzającym do obniżenia dopływu zanieczyszczeń, przywrócony zostanie rezerwuar wody pitnej, a jednocześnie akwen rekreacyjny – Zbiornik Sulejowski, w którym obecnie występują okresowe zakwity toksycznych sinic.

– Niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki – podkreślał Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu, podczas konferencji prasowej NFOŚiGW 29.06.2020 r., doceniając wysiłki beneficjentów Programu LIFE i Narodowego Funduszu we wspieraniu polskich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie Komisji Europejskiej. A Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślał, podczas swojego wystąpienia. – Działania lokalne, które mają szczegółowo określone cele, dopasowane do konkretnych potrzeb, w tym wypadku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy jednoczesnym powiększaniu udziału energii z OZE, to najefektywniejsze działania w ochronie środowiska i Program LIFE zapewnia finansowanie takich, dobrych polskich projektów. Ministerstwo Rozwoju będzie wspierać Małopolskę w tym obszarze i szukać możliwości replikowania dobrych doświadczeń w pozostałych regionach.

O wsparciu dla polskich eko-przedsięwzięć oraz udogodnieniach, które w tym roku KE przygotowała dla zainteresowanych unijnymi funduszami przypomniał Artur Lorkowski, Wiceprezes NFOŚiGW: Najistotniejsze we wprowadzanych przez nas udogodnieniach dla aplikujących o środki LIFE jest to, że NFOŚiGW kompleksowo – od etapu pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektów – wspiera wnioskodawców, a następnie beneficjentów Programu LIFE.

Wyniki naboru LIFE 2019

Na początku kwietnia wpłynęły do polskich wnioskodawców ostatnie pisma od Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć Komisji Europejskiej – EASME (ang. European Agency for Small and Medium Enterprices) informujące o wynikach oceny wniosków LIFE, złożonych w ramach naboru 2019 w podprogramie środowisko i klimat. Sześciu polskim wnioskodawcom przyznano rekordowe dofinansowanie ze środków KE, które wynosi blisko 28 mln euro, przy łącznym budżecie projektów ponad 46 mln euro. Dwa z nich to tzw. projekty zintegrowane.

Wyniki podane w tabeli poniżej ogłosił oficjalnie, podczas konferencji prasowej NFOŚGW 29 czerwca br. Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu.

Lp. Wnioskodawca Tytuł (tłumaczenie własne) Budżet Dofinans. UE
1 Województwo Małopolskie Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego 18 088 350 € 10 853 010 €
2 RZGW Warszawa Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy 16 306 903 € 9 784 142 €
3 Kampinoski Park Narodowy Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” Kampinoskie bagna 5 359 402 € 3 215 640 €
4 Województwo Opolskie Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w lokalnych jednostkach samorządowych woj. opolskiego 3 017 260 € 1 629 710 €
5 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Promocja i wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) dobrowolnego programu oceny technologii środowiskowych UE 2 086 065 € 1 039 323 €
6 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)  na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r. 1 339 240 € 732 457 €

Projekty zintegrowane LIFE

Podczas prasowego spotkania on-line zaprezentowano dwa polskie projekty zintegrowane, które otrzymały dofinansowanie z Programu LIFE w naborze 2019.

1) Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego

Głównym celem projektu będzie wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE), wspierającego niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego publiczne oraz prywatne fundusze w tym obszarze. Projekt będzie również promował i wzmacniał synergię między polityką dotyczącą czystego powietrza i polityką klimatyczną oraz zachęcał do inwestycji, które jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów obu polityk.

Zasadnicze cele projektu:

  • pełne wdrożenie RAPCE i mobilizacja dostępnych funduszy UE i krajowych na działania priorytetowe określone w RAPCE;
  • rozwój zdolności instytucjonalnych, know-how i narzędzi, które mogą wzmocnić wdrażanie RAPCE;
  • zmiana postaw behawioralnych w celu zapewnienia społecznego wsparcia i zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu;
  • transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

Warto dodać, że od 2015 r. województwo małopolskie realizuje projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez województwo małopolskie i angażuje łącznie 67 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy, jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Całkowita wartość projektu to ponad 71 mln zł.

2) Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy

Część wdrożeniowo-inwestycyjna projektu będzie realizowana na terenie pięciu województw: łódzkiego (prawie połowa działań), śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu wód w zlewni rzeki Pilicy w wyniku podejmowania działań związanych z ograniczeniem presji na podstawie ilościowej i jakościowej analizy źródeł presji.

Elementy przewidziane w projekcie:

  • prowadzenie działań z zakresu zwiększenia świadomości ekologicznej w sektorze rolniczym przez szerokie spektrum działań demonstracyjno-edukacyjnych,
  • wsparcie działań z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich na etapie opracowywania dokumentacji przez władze lokalne (w fazie przygotowawczej) oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł,
  • wsparcie działań z zakresu poprawy retencji wody w krajobrazie i warunków hydromorfologicznych cieków na etapie opracowywania dokumentacji technicznej przez PGW Wody Polskie (koordynator projektu) oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł,
  • inwestycje pilotażowe w „niebiesko-zieloną infrastrukturę” i biotechnologie ekosystemowe w celu kontroli zanieczyszczeń obszarowych na obszarach wiejskich oraz zwiększenia retencji i oczyszczania wód burzowych na obszarach miejskich,
  • dostosowanie miejskich systemów wodnych do zmian klimatycznych, przez opracowanie strategicznych dokumentów adaptacyjnych dla obszarów miejskich (5 miast) oraz działania demonstracyjne/edukacyjne/uświadamiające. 

Nabory 2020 i nowe wsparcie NFOŚiGW

Terminy naborów LIFE 2020
Podprogram działań na rzecz środowiska Podprogram działań na rzecz klimatu
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami termin złożenia koncepcji projektu:

14.07.2020 r.

Łagodzenie skutków zmian klimatu

 

termin przesłania wniosków: 6.10.2020 r.
Przyrody i różnorodności biologiczna termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r. Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska  Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu
Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r. Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.

Podczas konferencji 29 czerwca br. Artur Lorkowski, Wiceprezes NFOŚiGW przypomniał również o tegorocznych naborach i nowym wsparciu NFOŚiGW w 2020 r. dla zainteresowanych Programem LIFE. To jedyny program zarządzany na poziomie Komisji Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE odpowiada za współpracę z właściwą agencją Komisji Europejskiej, uczestniczy w spotkaniach Komitetu Sterującego LIFE, realizuje działania promocyjne i wspiera potencjalnych beneficjentów w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. NFOŚiGW pełni także rolę podmiotu współfinansującego projekty LIFE.

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską kolejnego naboru w ramach Programu LIFE z budżetem 450 mln euro, Narodowy Fundusz, poza realizowanymi dotychczas inicjatywami, uruchomił szereg nowych narzędzi, mających na celu zachęcanie podmiotów do korzystania z dofinansowania LIFE oraz rozpowszechniania wiedzy na temat programu.

Nowością jest wprowadzenie cenionego przez wnioskodawców „Inkubatora LIFE”. To narzędzie służące zwiększeniu szans polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki LIFE. „Inkubator LIFE” obejmuje: elektroniczne narzędzie do konsultowania wniosków on-line – „eKonsultantLIFE”, bazę podmiotów – „Find your partner for LIFE” oraz wsparcie merytoryczne – „LIFE support”. To rozwiązanie umożliwia także, w ramach pilotażu „Inkubatora wniosków LIFE”, uzyskanie dofinansowania NFOŚiGW w wysokości do 50 tys. zł na prace związane z przygotowaniem wniosku do KE ubiegającym się o nie organizacjom pozarządowym.

Dodatkowe informacje o Programie LIFE:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/wiecej-o-life/

Terminów naborów do Programu LIFE 2020:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/dofinansowanie-ze-srodkow-komisji-europejskiej/#nabor-2020

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama