OZE

Najwięcej mocy w systemie aukcyjnym mają instalacje wiatrowe

15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. Znaczenie energii pozyskiwanej z instalacji wiatrowych w energetyce z roku na rok rośnie.

W Polsce pracuje ponad 1 200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. Ich moc zainstalowana wynosi ponad 5 900 MW[1], co stanowi ok. 65% mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce. W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2 500 MW[2]. Dla porównania, moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła w 2019 r. prawie 47 tys. MW.

Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W ub. r. wyprodukowały one 13 903 GWh energii (wobec 11 678 GWh w 2018 r., dynamika rok do roku – 119%)[3]. Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2% energii zużytej w kraju w 2019 r.

Wsparcie dla energetyki wiatrowej

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca. Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. A wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Rys.: Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW
Źródło: URE

Jeszcze więcej wiatru …na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15% w 2020 r., przez 17,6% w 2025 r. do 21% w 2030 r. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w 2023 r.

Więcej informacji o potencjale nie tylko elektrowni wiatrowych, ale wszystkich odnawialnych źródeł dostępne na stronie URE. Prezes URE opracowuje i publikuje co roku raporty poświęcone małym źródłom zielonej energii (tj. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW) oraz mikroinstalacjom (tj. źródłom o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW).

 

[1] Stan na koniec 2019 r., Sprawozdanie Prezesa URE.

[2] Na podstawie udzielonych przez Prezesa URE ważnych na koniec 2019 r. promes koncesji.

[3] Dane dostępne w Sprawozdaniu Prezesa URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama