Elektroenergetyka

Dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki za 2019 r. budują stabilność Grupy Enea

W 2019 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Enea zaktualizowała Strategię rozwoju, wpisując w swoje plany zrównoważoną i odpowiedzialną transformację, zakładającą zwiększenie udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w miksie Grupy oraz inwestycje w nowe produkty i usługi. Konsekwentnie realizowane inwestycje podnoszą bezpieczeństwo i pewność dostaw energii elektrycznej. Na stabilnym poziomie ukształtowały się kluczowe wyniki operacyjne, w tym w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Grupa wypracowała wyższe o ponad 29% r/r przychody ze sprzedaży netto, które osiągnęły 16,4 mld zł, EBITDA Grupy wzrosła o 45,2%, osiągając 3,4 mld zł.W 2019 r.:

  • Grupa Enea zaktualizowała swoją Strategię rozwoju do 2030 r., z perspektywą do 2035 r., wskazując na zrównoważoną transformację aktywów wytwórczych w kierunku stosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycje w nowe produkty i usługi.
  • EBITDA Grupy Enea wzrosła w stosunku do r. ub. o 45,2% i wyniosła 3,4 mld zł.
  • Na dobry wynik Grupy wpływ miały wzrosty wyników operacyjnych w segmentach wytwarzania (o 725,4 mln zł), wydobycia (o 301 mln zł) i obrotu (o 99 mln zł).
  • Stabilnym obszarem działalności Grupy pozostaje dystrybucja.
  • Grupa realizuje inwestycje w całym łańcuchu wartości, rosną nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska (238 mln zł w 2019. w stosunku do 173 mln zł w 2018 r.) oraz produkcja z odnawialnych źródeł energii, wzrost o 12,5% r/r (o 253 GWh).

Aktualizacja Strategii rozwoju – główne wydarzenie 2019 r. w Grupie Enea

W ub. r., w odpowiedzi na zmieniające się warunki funkcjonowania sektora i trendy wspierane regulacjami – zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym – Grupa Enea zaktualizowała Strategię rozwoju, określając cele i kierunki działania do 2030 r., z perspektywą do 2035 r. Strategia zakłada wzrost udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w całkowitej produkcji energii elektrycznej: w 2030 r. do poziomu 41% produkcji, a w 2035 r. do 60%. Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych zwiększy sprawność wytwarzania energii i znacząco obniży poziom jednostkowej emisji COw Grupie Enea. Istotnym filarem planowanej transformacji będą inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy, wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne.

Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea

W omawianym okresie EBITDA Grupy wzrosła o ponad 1,06 mld zł, tj. ponad 45,2% r/r i wyniosła 3,4 mld zł. Grupa wypracowała również wzrost przychodów ze sprzedaży netto o ponad 29% r/r – wyniosły one 16,4 mld zł. Zysk netto Grupy wyniósł 541 mln zł wobec 719 mln zł w roku ubiegłym, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 423 mln zł, wobec 686,7 mln zł w 2018 r., na co wpływ miały odpisy dokonane przez Grupę. Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 1,95.

Z puli 2,2 mld zł przeznaczonych na inwestycje, 238 mln zł skierowane zostało na inwestycje związane wprost z ochroną środowiska. W Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec trwają prace modernizacyjne, które są częścią programu dostosowania aktywów Grupy Enea do konkluzji BAT. W minionym roku największe nakłady inwestycyjne wynoszące przeszło 1,0 mld zł zostały zrealizowane w obszarze dystrybucji. Spółka Enea Operator zakończyła największą w swojej historii inwestycję sieciową, rozpoczętą sześć lat temu gruntowną przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn. Linia o długości 240 km po przebudowie znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne w północno-zachodniej Polsce.

Obszar wytwarzania Grupy Enea z rosnącym udziałem energii z OZE

Najwyższa EBITDA wynosząca 1,5 mld zł wypracowana została w obszarze wytwarzania (wzrost o 726 mln zł r/r). Z czego 243,7 mln zł to wynik samego Bloku 11 Elektrowni Kozienice, który przepracował zgodnie z planem 7 200 godzin i wygenerował 5,4 TWh energii elektrycznej. Na finansowy wynik obszaru pozytywnie wpłynęła odpowiednia strategia kontraktowania CO2 i paliwa. W 2019 r., podobnie jak w roku 2018, Grupa wytworzyła około 26 TWh energii elektrycznej, w tym 2,3 TWh to rosnący z roku na rok udział odnawialnych źródeł energii, których generacja wzrosła o 12,5%. Największy wzrost odnotowano w obszarze farm wiatrowych (42%), wzrósł też o 4,6% r/r wolumen produkcji energii elektrycznej z Zielonego Bloku. Natomiast niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych w Elektrowni Połaniec wynikała z planowanych modernizacji.

Obszar dystrybucji w Grupie Enea z rekordowymi wskaźnikami niezawodności

Stabilnym obszarem działalności Grupy Enea jest dystrybucja, której EBITDA w analizowanym okresie  wyniosła 1,09 mld zł. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym utrzymywała się na stabilnym poziomie i wyniosła 19,8 TWh. O 1,4% – do 2,6 mln wzrosła liczba odbiorców usług dystrybucyjnych – klientów Enei Operator. Grupa Enea dąży do realizacji wskaźników wyznaczanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, konsekwentnie realizując program inwestycyjny na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej. W 2019 r. Enea Operator po raz kolejny poprawiła wskaźniki niezawodności dostaw energii. Średni czas przerw nieplanowanych dla odbiorców z północno-zachodniej Polski został skrócony ze 152 do niecałych 124 minut – osiągnięty wynik jest o prawie pół godziny lepszy. Enea Operator kontynuuje również program ograniczania strat energii elektrycznej powstających w procesie dystrybucji, który poprawia efektywność energetyczną Grupy. Spółka przeprowadziła modernizację linii, zmiany przekrojów oraz zmiany konfiguracji pracy sieci.

Obszar obrotu Grupy Enea zwiększa przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego

Obszar obrotu odnotował poprawę wyników w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 23 mln zł i wzrosła o 99 mln zł r/r. Na wynik segmentu pozytywnie wpłynęły otrzymana rekompensata, kwota różnicy ceny oraz zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 20,3 TWh. W analizowanym okresie nastąpił wzrost sprzedaży energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych (o ok. 2 %). O ok. 8% wzrosła też sprzedaż paliwa gazowego. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2019 r. (bez rekompensat) wzrosły w stosunku do 2018 r. o 2,9 mld zł.

Obszar wydobycia Grupy Enea z wysokim uzyskiem

Wzrost wartości EBITDA odnotował również obszar wydobycia, w którym na wynik na poziomie 771 mln zł (wzrost o 301 mln zł r/r) wpływ miała zwiększona sprzedaż węgla (przy wyższym wydobyciu netto) oraz wyższa cena sprzedaży. Skonsolidowane przychody LW Bogdanka w 2019 r. wyniosły 2,16 mld zł (wzrost o ponad 22% r/r), zysk operacyjny 375,2 mln zł, a zysk netto 308,7 mln zł. W 2019 r. spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,45 mln ton (wzrost o 4,9%) oraz plan sprzedażowy na poziomie 9,36 mln ton (+4,7%). Łącznie wykonano 29,1 km robót chodnikowych, wobec 37 km rok wcześniej. Średni uzysk na koniec 2019 r. wyniósł 64,1%, wobec 60,5% przed rokiem. Bogdanka utrzymuje swoją pozycję rynkową, na koniec 2019 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego pozostawał na poziomie 20,8%, a udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 26,8%. 83% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea. LW Bogdanka w 2019 r. wydała na inwestycje 410,4 mln zł. Największą część tej kwoty (295,4 mln zł) przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW ZA 2019 R.:

Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych: Wypracowane w 2019 r. wyniki finansowe są na oczekiwanym poziomie, pomimo trudnych wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Miniony rok zamknęliśmy w stosunku do 2018 r. ponad 29% wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz ponad 45% wzrostem EBITDA, która wyniosła 3,4 mld zł. Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea w 2019 r. świadczą o stabilnej pozycji na rynku oraz optymalnym wykorzystaniu aktywów. Wzrost przychodów i EBITDA; utrzymywana rok do roku na zrównoważonym poziomie produkcja energii elektrycznej i sprzedaż usług dystrybucyjnych, a także stały wzrost produkcji z OZE potwierdzają, że potrafimy osiągać zakładane cele w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Efektywnie zarządzamy potencjałem całego łańcucha wartości, dzięki czemu możemy elastycznie reagować na zmienne czynniki biznesowe. Grupa jest w dobrej sytuacji finansowej, mamy zabezpieczone środki finansowe na realizację naszej Strategii rozwoju. Konsekwentnie realizujemy założone cele biznesowe. Naszym priorytetem jest racjonalna ekonomicznie transformacja aktywów wytwórczych, przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa finansowego całej Grupy.

Największy udział w EBITDA Grupy Enea miały segmenty wytwarzania (1,5 mld zł) i dystrybucji (1,09 mld zł). Na wynik wytwarzania pozytywnie wpłynęła odpowiednia strategia planowania produkcji oraz kontraktowanie CO2 i paliwa. Rok 2019 przyniósł nowe rekordy na rynku fotowoltaiki w Polsce, które napędzane były przez duży wzrost mikroinstalacji w gospodarstwach domowych. W ciągu dwunastu miesięcy ostatniego roku Enea Operator przyłączyła 12,7 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 90 MW. Przyrost mocy małych OZE wzrósł więc ponad czterokrotnie. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie są konsekwentnie realizowane inwestycje w rozbudowę i modernizację naszej sieci energetycznej, dzięki którym powiększamy jej możliwości odbioru energii ze źródeł rozproszonych.

Czas publikacji wyników za rok 2019 przypadł na szczególny okres funkcjonowania Grupy w otoczeniu epidemii koronawirusa. Dzięki szybko podjętym działaniom, zmienionej organizacji pracy i specjalnym procedurom bezpieczeństwa, zabezpieczyliśmy funkcjonowanie Grupy Enea, zapewniając stabilne dostawy energii elektrycznej dla naszych klientów. Nasi pracownicy odpowiedzialnie i z zaangażowaniem wykonują swoje zadania, za ten ogromny wysiłek wszystkim im bardzo dziękuję – powiedział Jarosław Ołowski, Wiceprezes Enei ds. Finansowych.

Piotr Adamczak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych: W 2019 r. obszar obrotu odnotował poprawę wyników w stosunku do roku poprzedniego – EBITDA wzrosła o 99 mln zł r/r. O 2,9 mld zł wzrosły przychody ze sprzedaży, zarówno energii elektrycznej, jaki paliwa gazowego. W obszarze klienckim zakończyliśmy projekt modernizacji wszystkich naszych Biur Obsługi Klienta. W 32 placówkach klienci są obsługiwani w nowoczesnych i komfortowych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem najważniejszego zdalnego kanału kontaktu – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. W ub. r. uruchomiliśmy zmodernizowaną wersję naszego eBOK-a, w którym klienci sami mogą ustawić sposób powiadamiania ich o wystawionej fakturze, ułatwiony jest także sposób płatności, a sama platforma została udostępniona w języku angielskim. Dążymy do zapewnienia naszym klientom stałej i wysokiej jakości obsługi, przy zachowaniu bezpieczeństwa, wygody i komfortu – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zbigniew Piętka, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych: W 2019 r. Enea Operator poprawiła wskaźniki niezawodności, a średni czas przerw nieplanowanych dla odbiorców w północno-zachodniej Polsce został skrócony o prawie pół godziny, do niecałych 124 minut. W 2019 r. wartość inwestycji w obszarze dystrybucji wyniosła ponad 1 mld zł. Większość to nakłady na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej, w tym budowę inteligentnej sieci energetycznej. Część środków została przeznaczona na rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej i wdrażanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na szybkie wykrywanie awarii w sieci, wymianę środków transportu, modernizację i rozbudowę zapleczy oraz inne elementy wspomagające działalność dystrybucyjną. Grupa Enea planuje utrzymać nakłady inwestycyjne związane z rozwojem i modernizacją sieci na co najmniej niezmienionym poziomie w kolejnych latach – powiedział Zbigniew Piętka, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych.

 Artur Wasil, Prezes Lubelskiego Węgla „Bogdanka”: Miniony rok był bardzo dobry dla Bogdanki – zrealizowaliśmy rekordowe w naszej historii wydobycie i poprawiliśmy uzysk, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe. Dzięki temu weszliśmy w bieżący rok wystarczająco silni i dobrze przygotowani, by zmierzyć się z pojawiającymi się wyzwaniami rynkowymi: niższym zapotrzebowaniem na węgiel ze strony naszych odbiorców w I kwartale, wynikającym z ciepłej i wietrznej zimy, a także pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, która wpłynęła na wiele obszarów gospodarki, w tym górnictwo. Bardzo szybko zareagowaliśmy na zagrożenie epidemiologiczne, wdrażając szereg procedur i zabezpieczeń, dzięki czemu jak dotąd nie odnotowaliśmy zachorowań wśród pracowników, a jednocześnie zachowaliśmy ciągłość działania we wszystkich obszarach – powiedział Artur Wasil, Prezes LW Bogdanka.

 

1.png

Źródło: Grupa Enea

Działy

Reklama