Elektroenergetyka

Udany I kwartał Grupy Kapitałowej PGNiG

Prawie 13,8 mld zł przychodów, 0,78 mld zł zysku netto i wzrost sprzedaży gazu ziemnego o 7% – mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego w I kw. 2020 r. GK PGNiG osiągnęła solidny wynik finansowy i poprawiła wyniki operacyjne.

W pierwszym kwartale 2020 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało 13,8 mld zł przychodów (–4% r/r), wynik EBITDA wyniósł blisko 2,1 mld zł (–6% r/r), a zysk netto osiągnął 0,78 mld zł i był niższy rok do roku o 29%. Spadek dwóch ostatnich wskaźników był efektem dokonania odpisów aktualizujących na majątku trwałym związanym z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i za granicą. Gdyby nie odpis księgowy, wynik EBIDTA w 1 kw. 2020 byłby o 29% wyższy niż rok wcześniej.

– Dane za I kwartał 2020 r. pokazują, że PGNiG jest firmą o stabilnych fundamentach biznesowych. Osiągnęliśmy dobry wynik mimo gwałtownego spadku cen węglowodorów, stosunkowo ciepłej zimy i początków epidemii koronawirusa w Polsce. Dzięki solidnym podstawom możemy dalej rozwijać działalność w kraju i zagranicą  oraz spokojnie pracować nad aktualizacją Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Poszukiwanie i Wydobycie

Segment odnotował stabilne wyniki operacyjne, jednak znalazł się pod presją spadających notowań węglowodorów. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej wyniosło odpowiednio 1,16 mld m3 i 325 tys. ton i było praktycznie na tym samym poziomie co rok wcześniej. Przychody segmentu spadły o 26% rok do roku do blisko 1,3 mld zł wskutek niższych cen węglowodorów – w I kw. 2020 r. średnia 3-miesięczna cena ropy naftowej Brent była niższa o 20% r/r, a ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii spadły aż o 40% r/r. Jednak na wyniku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zaważył przede wszystkim odpis na majątku trwałym w wysokości 0,8 mld zł, który również był konsekwencją sytuacji na światowych giełdach towarowych.

Obrót i Magazynowanie

Bardzo dobre wyniki uzyskał segment Obrót i Magazynowanie. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza Grupę Kapitałową PGNiG w segmencie wyniósł około 10,3 mld m3 i był wyższy niż przed rokiem o 7%. Wzrost sprzedaży gazu odnotowały wszystkie spółki z Grupy prowadzące handel tym paliwem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wolumen eksportu – w I kw. 2020 r. PGNiG sprzedało za granicę prawie 0,7 mld m3 gazu, czyli trzykrotnie więcej niż rok temu.

Mimo wzrostu sprzedaży, przychody segmentu były niższe niż przed rokiem o 6% i wyniosły ponad 11,0 mld zł, co było efektem spadku cen węglowodorów. Przełożyło się to jednak także na niższe koszty pozyskania gazu na cele handlowe. Z tej perspektywy szczególnie istotny był wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 r., który przyznał PGNiG rację w sporze cenowym z Gazpromem i zmienił sposób ustalania ceny dostaw paliwa gazowego w kontrakcie jamalskim. Nowa formuła cenowa jest w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich i została zastosowana do bieżących rozliczeń już w stosunku do dostaw zrealizowanych w marcu tego roku.

Skonsolidowany zysk operacyjny Obrotu i Magazynowania bez uwzględnienia amortyzacji sięgnął w pierwszym kwartale 2020 roku ponad 0,9 mld zł, co oznacza diametralną poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł –71 mln zł. Zasadniczy wpływ na poziom EBITDA segmentu miał dodatni wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających.

Dystrybucja

Wolumen dystrybucji gazu wyniósł 3,96 mld m3, co oznacza 2% wzrostu r/r. Stało się tak mimo ciepłej zimy – średnia temperatura kwartału była o prawie 1,2 stopnia Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Przychody segmentu pozostały stabilne i wyniosły 1,4 mld złotych. O 17% do 0,63 mld zł, spadły koszty operacyjne, co było jednak efektem wdrożenia nowych zasad bilansowania systemu handlowego w dystrybucji gazu ziemnego, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Finalnie poziom EBITDA był wyższy o 22% i wyniósł prawie 0,8 mld zł.

Wytwarzanie

Stosunkowo wysokie temperatury w I kw. 2020 r.  spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie o 5% r/r do 16,1 PJ, co jednak zrekompensowały wyższe ceny sprzedaży. W efekcie przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 2% rok do roku do ponad 0,5 mld zł. W przypadku energii elektrycznej sprzedaż wyniosła 1,38 TWh i była niższa niż przed rokiem o 9%, a przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły o 3% rok do roku.

W sumie łączne przychody i poziom EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosły odpowiednio o 2% r/r do poziomu blisko 1,0 mld zł i o 4% r/r do ponad 0,4 mld złotych.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama