Ciepłownictwo

Decyzja inwestycyjna – stanowisko UOKiK dotyczące interpretacji definicji ustawowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował stanowisko dotyczące interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w szczególności w odniesieniu do wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej  gazowej.

Zgodnie z ustawą CHP w obecnym brzmieniu, wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, nie jest tożsame z podjęciem decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o CHP, a w konsekwencji nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

Natomiast w świetle stanowiska UOKiK, rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, np. podjęcie prac przygotowawczych, w tym wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, jest jednoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a tym samym stanowić będzie złamanie „efektu zachęty”.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy planujący skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji lub naboru, uregulowanych w ustawie o CHP, powinni już na etapie planowania i realizacji inwestycji, uwzględnić stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama