OZE

Zielona transformacja w centrum europejskiego ożywienia gospodarczego

Rozwój energetyki wiatrowej ma być jednym z fundamentów ożywienia gospodarczego Europy – wynika z propozycji strategii naprawczej przedstawionej przez Komisję Europejską. Unia Europejska chce, by wiar dawał połowę europejskiej energii elektrycznej do 2050 r.

Obok wiatru wskazano też na konieczność rozwijania m.in. energetyki słonecznej i technologii zielonego wodoru.

– Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że kolejny dokument strategiczny na szczeblu unijnym kładzie nacisk na zieloną i sprawiedliwą transformację europejskiej gospodarki. Postawienie akcentu na rozwój
energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej jako jeden z fundamentów ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa daje nadzieję na odblokowanie barier administracyjnych hamujących rozwój
tej technologii w Polsce. Jeśli zostanie złagodzona zasada minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań, to będzie to oznaczało dodatkowe inwestycje warte 70-80 mld zł i ponad 40 tys. nowych
miejsc pracy – zauważa Kamila Tarnacka, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Przedstawiona 27 maja strategia naprawcza obejmuje dwa elementy: nowy budżet unijny na lata 2021 -2027 i fundusz naprawczy na łączną kwotę 1,85 mld euro.

Środki te podzielono na kilka obszarów:

Fundusz naprawczy „Next Generation EU” – 750 mld euro
W tym:
1. 560 mld euro – Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności gospodarek (Recovery & Resilience Instrument)
• 310 mld euro – w formie dotacji
• 250 mld euro – w formie pożyczek
Instrument ma zapewnić finansowanie inwestycji i reform nakierowanych na transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, cyfryzację i zwiększenie odporności gospodarek krajów UE. Państwa członkowskie będą musiały opracować własne plany naprawy biorąc pod uwagę wskazane priorytety określone w Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r.

2. 190 mld euro – dodatkowe środki w ramach budżetu UE (dotacje i pożyczki), w tym:
• 32,5 mld euro – na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć społeczno-gospodarcze przemiany związane z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu
• 15 mld euro – na nowy instrument wspierający inwestycje strategiczne w UE, który ma wesprzeć rozwój kluczowych technologii odnawialnych źródeł energii i związanych z nimi łańcuchów dostaw. Celem jest zwiększenie odporności na zakłócenia w ramach globalnych łańcuchach dostaw i zwiększenie autonomii gospodarki europejskiej.
• 13,5 mld euro – na unijny program badań i innowacji oparty na dotacjach Horizon Europe

Unijny budżet na lata 2021-2027 o wartości 1,1 mld euro
To 10% więcej (w wartościach nominalnych) niż budżet na lata 2013-2020

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama