Elektroenergetyka

Przesył i dystrybucja w nowym raporcie PTPiREE

W 2019 r. zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,3 TWh. W tym czasie polscy operatorzy wydali na inwestycje ponad 8 mld zł. Dystrybutorzy energii odnotowali rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 27,6%. Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy energetycy przyłączyli do sieci ponad 100 tys. mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy tyle, ile łącznie we wcześniejszych latach. 

Te i wiele innych danych można znaleźć w raporcie „Energetyka.  Dystrybucja i przesył 2019”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze skupionymi w nim spółkami. Obszerne i kompleksowe wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych branżą, polską energetyką i gospodarką.

– Podsumowaliśmy 2019 r. – czas pełen wyzwań dla naszej branży, płynących zarówno ze strony rynku i naszych klientów, ale również wynikających z przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego. Spółki dystrybucyjne są dziś podstawą stabilności polskich grup energetycznych, a operator przesyłowy, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest gwarantem i aktywnym uczestnikiem rozwoju branży – mówi Prezes PTPiREE Robert Zasina. – Wszyscy operatorzy skupieni w Towarzystwie pozytywnie wyróżniają się zarówno pod względem wypracowanych w 2019 r. wyników, jak i skali prowadzonych inwestycji. Jesteśmy także liderami innowacji i nowoczesnych przeobrażeń dokonujących się w grupach energetycznych – podkreśla Prezes.

Raport zawiera nie tylko kompleksowe dane z ubiegłego roku. Sporo miejsca poświęcono w nim perspektywom branży. W materiale o systemie przesyłowym przyszłości znalazła się m.in. informacja, że PSE planują wydać w ciągu 10 lat ponad 14 mld zł na rozwój infrastruktury przesyłowej. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w tym obszarze dostępny jest w dokumencie „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030”. W raporcie można także znaleźć informacje na temat nowej roli OSD w systemie elektroenergetycznym, która związana jest z przyszłym modelem rynku energii, wyznaczającym europejskim operatorom jeszcze bardziej istotne niż dotychczas role i zadania, m.in. w obszarze innowacji, magazynowania energii, smart grid, efektywności energetycznej, elektromobilności oraz współpracy z prosumentami i odnawialnymi źródłami energii.

Raport bardzo obszernie omawia inwestycje, innowacje, współpracę z samorządami i działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energę Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Ważną częścią raportu są też wypowiedzi ekspertów pracujących w ramach Rad Dyrektorów PTPiREE, które odnoszą się do konkretnych zadań realizowanych przez stowarzyszenie.

– W minionym roku aktywnie współpracowaliśmy z rządem i poszczególnymi resortami, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Byliśmy merytorycznym partnerem przy konsultowaniu wielu zagadnień i regulacji prawnych ważnych dla branży i jej klientów – podsumowuje Prezes Robert Zasina.

Raport „Energetyka.  Dystrybucja i przesył 2019” ukazał się w maju 2020 r., w roku obchodów 30-lecia istnienia PTPiREE. Jest to kolejne tego typu roczne wydawnictwo stowarzyszenia. Raport dostępny jest między innymi na stronie www.raport.ptpiree.pl

RAPORT

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Działy

Reklama