Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Powołanie Wiceprezesów Zarządu TGE na nową kadencję

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. dokonała wyboru Wiceprezesów Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. 

Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Listwonia, dotychczasowego Wiceprezesa ds. Operacyjnych, do pełnienia tej funkcji na kolejną kadencję. 

Na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych, w nowej kadencji, został powołany Pan Adam Młodkowski, który zastąpi Pana Pawła Ostrowskiego. Powołanie Pana Adama Młodkowskiego wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 

Pan Paweł Ostrowski będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TGE do momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 

Funkcję Prezesa TGE nowej kadencji będzie pełnił dotychczasowy Prezes – Pan Piotr Zawistowski, powołany do pełnienia funkcji w nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 maja 2020 r.

Piotr Listwoń 

Piotr Listwoń posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych realizowanych w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej. Z Grupą Kapitałową TGE związany jest od 2008 r., gdzie początkowo zaangażowany był w prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz kierował pracami m.in. nad wdrożeniem zaawansowanego systemu płatności w IRGiT. W latach 2013-2018 pełnił funkcję Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz Dyrektora Rozwoju Współpracy Międzynarodowej w IRGiT. W tym czasie reprezentował również Spółkę w walnych zgromadzeniach stowarzyszenia EACH (European Association of CCP Clearing Houses) zrzeszającego izby rozliczeniowe CCP w Europie.

Od kwietnia 2018 r. zasiada na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego rynku dnia bieżącego (XBID) w trybie 24/7/365 oraz uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF. Od kwietnia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Piotr Listwoń jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Adam Młodkowski

Adam Młodkowski przez wiele lat swojej kariery zawodowej związany był z sektorem bankowym, m.in. z Grupą Pekao S.A. oraz z PKO Bankiem Polskim S.A. W latach 2003-2009 był Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., który pod jego kierownictwem stał się jedną z najszybciej rozwijających się i największych firm leasingowych w Polsce.

Adam Młodkowski był także założycielem oraz Prezesem Zarządu dwóch niezależnych firm konsultingowych, zajmujących się m.in. restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz pozyskiwaniem kapitału, wycenami aktywów i doradztwem strategicznym. W 2016 r. podjął pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako Dyrektor Biura Administracyjnego a od 2018 r. był doradcą Prezesa Zarządu SGB Bank, odpowiadając za projekt reorganizacji sieci oddziałów, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Pionem Sprzedaży w Pocztylion-Arka PTE S.A. Adam Młodkowski od stycznia 2020 r. jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej KDPW CCP.

Adam Młodkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył m.in. Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie, Studium dla Dyrektorów Finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, a także kurs maklerski i kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek
z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama