OZE

POLENERGIA przedstawia nową strategię i raportuje poprawę wyników finansowych

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna ogłosiła strategię na lata 2020-2024, która umocni jej pozycję  w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej. Grupa podsumowała też pierwszy kwartał 2020 r., w którym po raz kolejny odnotowała poprawę wyników finansowych. Skorygowany zysk netto wzrósł aż o 28% r/r do ponad 51 mln PLN, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 17% r/r do ponad 94 mln PLN.

– nowa strategia umocni Polenergię w gronie liderów polskiego rynku OZE;
– 821 MW łączna moc projektów w operacji do 2024 r.;
– gotowość do rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku do 2023 r.;
– rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej;
– 459 mln PLN przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2020 r.;
– 94,1 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA w I kwartale 2020 r.;
– 51,1 mln PLN skorygowanego zysku netto w I kwartale 2020 r.;
– 51,6% skorygowana marża EBITDA w I kwartale 2020 r. (bez segmentu obrotu);
– wpływ i skala epidemii COVID-19 na obecnym etapie trudne do oszacowania;
– realizacja FW Szymankowo o mocy 38 MW przebiega bez większych zakłóceń.

Nowa strategia Grupy
Polenergia podobnie jak jej akcjonariusze, nie tylko stawia na rozwój w wymiarze ekonomicznym, ale również kieruje się odpowiedzialnością społeczną za obecne i przyszłe pokolenia. Dlatego stojąc u progu ogromnej transformacji krajowego rynku energii, ambicją i misją Grupy jest wspieranie wysiłków związanych z procesem polskiej transformacji energetycznej oraz rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Budowanie wartości dla akcjonariuszy, dalszy wzrost organiczny poprzez rozwój projektów morskich i lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, to z kolei nadrzędne cele, które w najbliższych pięciu latach będą realizowane przez spółkę.

– Teraz jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy gotowi kształtować przyszłość rynku energii w Polsce. Po pełnej implementacji strategii umocnimy swoją pozycję w gronie liderów rynku OZE. Będziemy nie tylko Grupą o zwiększonej skali działania w rozumieniu zainstalowanych mocy oraz wypracowywanych wyników, ale przede wszystkim Grupą o wielkim potencjale wzrostu wynikającym z dalszego organicznego rozwoju projektów odnawialnych oraz zajęcia pozycji pozwalającej na rozwój w oparciu o produkcję i spalanie wodoru – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Polska transformacja energetyczna nie może odbyć się bez zaangażowania w realizację projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dlatego Polenergia wspólnie z Equinor, jako liderzy rynku morskich farm wiatrowych w Polsce, planują dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 r. Warunkiem koniecznym jest jak najszybsze przyjęcie i wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Ponadto spółka planuje do 2024 r. realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach.

Zgodnie z nową strategią, aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, Polenergia będzie rozwijała zaawansowane technologie gazowe realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne zasilające odbiorców przemysłowych. Będą one stanowiły również przyczółek dla wielkiej transformacji wodorowej, do której Grupa w najbliższych latach chce być w pełni przygotowana. Zarówno istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej.

Dalszy rozwój rynku mieszkaniowego pozwoli na zwiększenie bazy klientów, dla których Polenergia będzie świadczyć usługi dystrybucyjne oraz sprzedawać energię elektryczną pochodzącą z własnych aktywów wytwórczych. Zielona energia będzie trafiała wprost do odbiorców biznesowych i indywidualnych, w modelu dopasowanym bezpośrednio do ich potrzeb. Grupa rozszerzy również ofertę produktową o nowe usługi, takie jak instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Realizacja strategii Grupy wymaga środków w wysokości co najmniej 0,5 mld PLN. Kwota ta nie uwzględnia jednak nakładów na budowę MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III szacowanych obecnie na poziomie co najmniej 2,6 mld PLN przy współudziale finansowania dłużnego. Decyzja o zakresie i sposobie udziału Polenergii w fazie budowy i operacji w projektach morskich farm wiatrowych zostanie podjęta na późniejszym etapie, z uwzględnieniem oceny projektów i dostępności źródeł finansowania. Spółka ma już zabezpieczone środki na realizację części strategii. Pochodzą one z zysków wypracowanych przez aktywa operacyjne oraz pożyczki udzielonej przez wiodącego akcjonariusza.

Poprawa wyników finansowych
W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Polenergia podtrzymała wzrostowy trend osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 94,1 mln PLN oraz 51,1 mln PLN, co stanowi wzrost w relacji do I kwartału ub. r. odpowiednio o 13,8 mln PLN i 11,1 mln PLN. Do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej. Segmenty dystrybucji i obrotu również wykazały poprawę wyników, co pozwoliło częściowo skompensować niższy wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Po raz pierwszy w wynikach finansowych Grupa wydzieliła w ramach swojej działalności nowy segment fotowoltaiki. Jest to jest związane z rozpoczęciem fazy operacyjnej ośmiu projektów Sulechów I o łącznej mocy 8 MW, które uzyskały 15-letnią gwarancję wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.
Początek tego roku stał pod znakiem bardzo dobrej wietrzności. Orkan Sabina, który w lutym przechodził przez Polskę rozkręcił wiatraki Polenergii do rekordowych poziomów. 11 lutego generacja segmentu wiatrowego Grupy osiągnęła moc 220 MW, co stanowiło ponad 88% całkowitej mocy farm wiatrowych Polenergii. Średnia produktywność całego sektora w Polsce w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła rekordowe 43%. W przypadku Grupy wartość tego wskaźnika po raz kolejny znacząco przekroczyła średnią dla całej branży wiatrowej i wyniosła 49%. Liderem jest Farma Wiatrowa Mycielin, której produktywność w raportowanym okresie osiągnęła poziom aż 60%. Niewiele niższy wynik 56% odnotowała Farma Wiatrowa Gawłowice.

Przychody Polenergii od stycznia do marca tego roku wyniosły 459 mln PLN i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 36%. Było to spowodowane niższymi przychodami segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej, skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych. Skorygowana marża EBITDA Grupy za pierwszy kwartał 2020 r. wzrosła do 20,5%, natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła do 51,6%.

Wpływ pandemii na działalność Grupy
Obecna sytuacja rynkowa podyktowana epidemią COVID-19 pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Polenergii. Spółka podjęła działania w zakresie ochrony pracowników przed wprowadzeniem oficjalnych ograniczeń ze strony polskiego rządu. Pracownicy Grupy, których charakter pracy na to pozwala, pracują w trybie zdalnym. Wszystkie istotne procesy operacyjne przebiegają zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami, a istotne procesy zarządcze prowadzone są także w trybie zdalnym.

– W związku z panującą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mają potencjalny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich wpływ i skala są na obecnym etapie trudne do oszacowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym spowodowane epidemią objawiają się dużą zmiennością cen instrumentów finansowych oraz towarów, w tym również zmianami cen energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji CO2, co w długoterminowej perspektywie może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w Polsce i sytuację na rynku energii. Ponadto wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia Grupy zaobserwowano spadek stóp procentowych oraz osłabienie złotego w stosunku do euro – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Bez większych zakłóceń związanych z epidemią koronawirusa trwa realizacja projektu FW Szymankowo. Dotychczas nie stwierdzono ryzyka opóźnienia planowanego zakończenia budowy. Dla pozostałych projektów farm wiatrowych, które w grudniu ub. r. uzyskały wsparcie w aukcji OZE, bez przeszkód przygotowywane są kontrakty realizacyjne. Wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych oraz dostawcy turbin deklarują realizację swoich prac bez istotnych zakłóceń. Grupa nie wyklucza udziału w tegorocznej aukcji OZE kolejnego projektu tj. farmy wiatrowej Piekło o mocy 13 MW, która ma pozwolenie na budowę. W ramach portfela projektów wiatrowych w rozwoju, poza czterema projektami o łącznej mocy 199 MW dysponującymi pozwoleniami na budowę, Polenergia ma dwa projekty o planowanej mocy 82 MW, których realizacja uzależniona jest od uzyskania odpowiednich pozwoleń.

Grupa planuje osiągnąć gotowość do udziału w najbliższej aukcji projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 27 MW, a kolejne projekty fotowoltaiczne o mocy 108 MW znajdują się na wstępnym etapie realizacji. W przypadku projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, ograniczenie wizyt terenowych i spotkań z władzami lokalnymi, a także opóźnienia w realizacji niektórych procedur administracyjnych wydłużają proces dewelopmentu projektów. Nie rozpoznano dotychczas wpływu epidemii COVID-19 na realizację projektów morskich farm wiatrowych.

Źródło: Polenergia S.A.

Działy

Reklama