Elektroenergetyka

Energa inwestuje w sieć elektroenergetyczną

Rozwój i unowocześnianie infrastruktury sieciowej, zwiększanie mocy przyłączeniowych, m.in. na potrzeby odnawialnych źródeł energii i wdrażanie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych – to główne kierunki inwestycyjne Energi Operatora. Spółka aktywnie zabiega również o dofinansowanie zewnętrzne. Wszystkie projekty, o których wsparcie wnioskowano, otrzymały pozytywną rekomendację i kwotę ponad 200 mln zł w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku na wszystkich poziomach napięć, w celu poprawy ciągłości zasilania, w 2019 r. przeznaczono blisko 600 mln zł. Umożliwiło to m.in. przebudowę ponad 670 km linii napowietrznych na linie kablowe i przewody izolowane oraz wymianę blisko 50 km niesieciowanych kabli SN. W długookresowej strategii inwestycyjnej Energi Operatora kablowanie sieci na obszarach leśnych i zadrzewionych ma charakter priorytetowy.

Inwestycje Energi Operatora związane z kablowaniem i izolowaniem sieci SN w 2019 r.:

  • skablowano odcinek linii napowietrznej Olsztyn 1-Jeziorany – ponad 15 km (Oddział Olsztyn),
  • wymieniono linie napowietrzne SN na linie kablowe na terenach leśnych do elektrowni wodnej Rosnowo w obrębie Niedalina, gm. Świeszyno – 8 km (Oddział Koszalin),
  • wymieniono odcinki linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w relacji GPZ Drawsko-Ostrowice – ponad 7 km (Oddział Koszalin),
  • zmodernizowano linię napowietrzną SN w relacji GPZ Rypin – Okalewo, prace polegały głównie na wymianie przewodów na izolowane – ponad 39 km (Oddział Toruń),
  • wymieniono odcinki linii napowietrznych SN przebiegające przez tereny zadrzewione na linię izolowaną w relacji Krzynia – Strzegomino – ponad 7 km (Oddział Koszalin),
  • wymieniono odcinki linii napowietrznych SN przebiegające przez tereny zadrzewione na linię izolowaną na terenie gmin Borne Sulinowo oraz Czaplinek – 6 km (Oddział Koszalin).

Nowoczesne GPZ-y 

Na rozbudowę sieci WN przeznaczono nakłady inwestycyjne o prawie trzykrotnie większej wartości niż w roku poprzednim. Wybudowano GPZ Maćkowy wraz z linią Pruszcz-Maćkowy (O/Gdańsk), przebudowano GPZ Oliwa (O/Gdańsk), GPZ Ślesin ( O/Kalisz), GPZ Ostrów Północ (O/Kalisz), GPZ Dunowo (O/Koszalin), GPZ Koszalin Północ (O/Koszalin), GPZ Kąty Rybackie (O/Olsztyn), GPZ Iława (O/Olsztyn), GPZ Toruń Śródmieście i GPZ Grudziądz Śródmieście (O/Toruń). W obiektach zastosowane zostały najnowsze rozwiązania techniczne i zabezpieczeniowe, a dodatkowe pola rezerwy umożliwią szybką realizację zapotrzebowania na moc przyłączeniową.

Wybudowano także nową, 2-torową linię WN relacji Pelplin-Starogard Gdański (O/Gdańsk) oraz zmodernizowano linie napowietrzne relacji: Polmo-Subkowy i Subkowy-Lignowy (O/Gdańsk) oraz Janiszew-Adamów (O/Kalisz) i Płock Góry-Radziwie (O/Płock). Dzięki poprawie zdolności przesyłowych oraz stanu technicznego tych linii, wzrosło bezpieczeństwo zasilania odbiorców w energię elektryczną. Dodatkowo, nowe linie wybudowane na terenie powiatu starogardzkiego są powiązane ze stacją przesyłowo-rozdzielczą 400/220/110 kV Pelplin.

W ramach inicjatywy automatyzacji sieci w liniach napowietrznych SN zainstalowano ponad 500 sztuk łączników z telesterowaniem, natomiast w stacjach wnętrzowych ponad 30 szt.

Lider niezawodności zasilania

Energa Operator kontynuuje również realizację kluczowych inicjatyw, których celem jest systematyczna poprawa wskaźników SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) oraz SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index). Spółka może pochwalić się pozycją lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych jeśli chodzi o te właśnie wskaźniki. Osiągnięte w 2019 roku wyniki – SAIDI na poziomie 126,9 min/odb. oraz SAIFI na poziomie 2,02 przerw/odb., są najlepszymi, jakie do tej pory uzyskała spółka.

Osiągnięcie takich rezultatów możliwe było w dużej mierze dzięki sukcesywnej poprawie stanu technicznego sieci oraz coraz szerszemu stosowaniu i udoskonalaniu technologii prac pod napięciem i wprowadzaniu nowoczesnych środków łączności w zarządzaniu siecią. W 2019 roku zakończono budowę ostatnich wież telekomunikacyjnych oraz instalację i uruchomienie stacji bazowych systemu łączności w cyfrowym standardzie TETRA. System w pełnym zakresie jest wykorzystywany na całym terenie działania spółki przez wszystkie służby Pogotowia Energetycznego.

W ubiegłym roku uruchomiono również kolejne 2 Rejony Dystrybucji z punktami bezpośredniej obsługi klientów dystrybucyjnych. Celem jest nie tylko poprawa komfortu współpracy klientów ze spółką, ale także elastyczna koordynacja prac na sieci, skrócenie czasu reakcji służb energetycznych w sytuacjach awaryjnych oraz zagwarantowanie możliwości na lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i dostosowanie do nich planów rozwoju sieci.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama