Ochrona środowiska

NFOŚiGW ogłosił nabory w ramach Funduszy Norweskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 8 naborów wniosków w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln zł. Ponadto NFOŚiGW przeznaczył 500 mln zł na współfinansowanie.

Trzy z ogłoszonych naborów dotyczą obszaru „Środowisko naturalne i ekosystemy”, w tym „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, „Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu”, a także „Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”.

Celem naboru wniosków w ramach tego obszaru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich przez:

  • aktywną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk,
  • aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi,
  • zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i  ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Kwota środków przeznaczona na nabory w obszarze „Środowisko naturalne i ekosystemy” to prawie 53 mln zł.

Kolejne dwa nabory obejmują działania z zakresu „Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”. Nabór na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu, zmniejszeniem emisji m.in. z transportu, rewitalizację i rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. przez retencję wody. Kwota środków przeznaczona na ten cel to 99,4 mln zł.

Drugi nabór w tym obszarze dotyczy projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”. Realizacja projektów przyczyni się m.in. do podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Kwota środków przeznaczona to prawie 7 mln zł.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej” oraz „Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych” to projekty, na które można aktualnie składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Celem głównym naborów ogłoszonych w tym obszarze jest:

  • poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”;
  • dla przedsiębiorców możliwość budowy nowych źródeł i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.
  • modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, przez wsparcie inwestycji polegających przede wszystkim na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła.

Kwota środków przeznaczona na aktualne ogłoszone 3 nabory w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”, to prawie 423 mln zł.

Przewidzianymi formami dofinansowania są dotacje. Dodatkowo dla projektów w obszarze energii NFOŚiGW uruchomił program na współfinansowanie oferujący preferencyjne pożyczki ze środków Funduszu. Finansowanie pożyczkowe umożliwia pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Na ten cel Fundusz przeznaczył 500 mln zł swoich środków.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama