Ochrona środowiska

Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”

Na stronie climatecake.pl została opublikowana nowa analiza przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. „Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”. Pełna wersja publikacji jest dostępna w języku polskim, natomiast podsumowanie w języku angielskim:

Pełna analiza w języku polskim: 

Zmiana celów redukcyjnych oraz cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu Europejski Zielony Ład”

Podsumowanie analizy w języku polskim: 

“The European Green Deal impact on the GHG’s emission reduction target for 2030 and on the EUA prices. Summary”

Powyższa analiza nabiera szczególnego znaczenia w kontekście konieczności realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz wyzwań dotyczących sprawiedliwej transformacji. Propozycje KE dotyczące zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i dziś ogłoszonego nowego projektu Europejskiego Prawa Klimatycznego będą miały bardzo duży wpływ dla europejskich sektorów przemysłowych i energetycznych, które poniosą bardzo wysokie koszty tej transformacji. Dotknie to w szczególności Polskę, której energetyka opiera się na paliwach kopalnych.

W publikacji przeanalizowano w jaki sposób podwyższenie celu redukcyjnego na 2030 r. do poziomu 50% oraz 55% z obowiązującego obecnie 40% może wpłynąć na zmianę redukcji emisji. Dotyczy to zarówno sektorów objętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jak i sektorów znajdujących się poza tym systemem, tzn. w obszarze non-ETS. Zbadano również jak podniesienie celu redukcyjnego na 2030 r. wpływa na wzrost cen uprawnień EUA (z ang. European Union Allowances).

Poniżej najważniejsze wnioski płynące z analizy:

EU ETS

  • Przyjęcie wyższego celu redukcyjnego niż obecnie obowiązujący w UE 40% cel do 2030 r. będzie skutkowało znaczącym wzrostem cen uprawnień do emisji w systemie EU ETS. Przyjęcie 50% celu redukcyjnego dla UE, będzie powodować wzrost ceny uprawnień do poziomu 34 euro/EUA w 2025 r. i 52 euro/EUA w 2030 r. Natomiast konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55%, będzie wzrost ceny uprawnień do 41 euro/EUA w 2025 r. i 76 euro/EUA w 2030 r.
  • Przewidywany wzrost kosztów zakupu uprawnień dla unijnych instalacji objętych systemem EU ETS na aukcjach przy zwiększonych celach redukcyjnych w całej UE wynosiłby w 2030 r. od 10 mld euro do 18 mld euro odpowiednio dla 50% i 55% celu redukcyjnego.
  • Nowe cele redukcyjne spowodują również spadek liczby uprawnień EUA do zera ok 2042-2045 r. (odpowiednio dla 50% i 55% celu redukcyjnego). Jest to skutek podwyższenia liniowego wskaźnika redukcji (LRF) z obowiązującego obecnie 2,2% na 3,2% lub na 3,7. Oznacza to, że w systemie nie będzie wprowadzanych żadnych nowych uprawnień na aukcjach oraz przydzielanych bezpłatnych uprawnień sektorom przemysłowym. Tym samym nie będą również generowane przychody do budżetów poszczególnych państw z tytułu sprzedaży EUA.
  • Dodatkowo wzrost ceny uprawnień w największym stopniu wpłynie na sektor energetyczny w UE, będzie skutkowało szybszym wycofywaniem paliw kopalnych z produkcji energii elektrycznej i zastępowaniem ich głównie przez odnawialne źródła energii. Szacuje się spadek udziału paliw kopalnych w wytwarzaniu energii o 18% i 30% odpowiednio dla 50% i 55% celu redukcyjnego.

Non-ETS

  • W sektorach non-ETS konieczne będzie ustalenie nowego podziału obciążeń pomiędzy państwami członkowskimi, czyli ustalenia nowych celów redukcyjnych na 2030 r. Przełoży się to na zmniejszenie krajowych limitów emisji AEA (z ang. Annual Emission Allocation). Ze względu na zaostrzenie tempa spadku redukcji będzie to m.in. skutkować zmniejszeniem krajowych limitów emisji AEA. W okresie 2021-2030 średnie zmniejszenie limitów w państwach członkowskich wyniosłoby od 9% do 14% (odpowiednio dla 50% i 55% celu redukcyjnego). W przypadku Polski średni spadek limitu emisji w non-ETS w tym okresie będzie wynosił odpowiednio 2% i 5%.
  • Obecnie obowiązujący cel redukcyjny w Polsce w sektorach non-ETS wynosi -7% w stosunku do emisji z 2005 r. Jest to ambitny cel biorąc pod uwagę, że w okresie 2013-2020 Polska ma prawo zwiększyć emisje w non-ETS o +14% w stosunku do 2005 r. Tym samym osiągnięcie w 2030 r. jeszcze wyższych celów redukcyjnych, które dla Polski wynoszą odpowiednio -11% i -16% (dla 50% i 55% celu redukcyjnego) może być ogromnym wyzwaniem. Emisje w non-ETS pochodzą głównie z transportu, spalania paliw w sektorze komunalnym i rolnictwa. Aby Polska realizowała ambitne cele redukcyjne w obszarze non-ETS niezbędny będzie, m.in. szybki rozwój elektromobilności.

Analiza powstała w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL. Projekt dofinansowano ze środków UE w ramach programu LIFE oraz ze środków NFOŚiGW.

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Działy

Reklama