News » Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona

Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona

14 Lut 2020 Możliwość komentowania Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona została wyłączona Share 'Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona' on Facebook Share 'Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona' on Email Share 'Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona' on Print Friendly

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 r. To aktualizacja dotychczas realizowanej Strategii JSW.

W Strategii na lata 2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy. Wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią, misją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki, z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy. Wizją Grupy jest status dostawcy strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2020-2030 przyjmuje się:

– uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%;

– rozwój bazy zasobowej w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych;

– zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 r.;

– bezpieczna JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa;

– efektywna JSW: wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie, optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Celami wspierającymi będą:

– organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie;

– ograniczanie wpływu na środowisko;

– stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników;

– elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Najważniejsze plany rozwoju będą opierać się m.in. na:

– działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności;

– zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy);

– wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów GK JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych;

– we wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrażane rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji;

– wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W zakresie założeń operacyjnych:

– w latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 r. do ok. 18 mln ton w 2030 r. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 r. do ponad 85% od 2021 r., z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 r. do 12% w 2030 r.;

– średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb;

– w okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w 2030 r., przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów. Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku;

– zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton;

– Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

– zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.

– podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Wpis został opublikowany 14 Lut 2020 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć