Paliwa dla energetyki

Zaktualizowana Strategia JSW zatwierdzona

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 r. To aktualizacja dotychczas realizowanej Strategii JSW.

W Strategii na lata 2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy. Wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią, misją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki, z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy. Wizją Grupy jest status dostawcy strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2020-2030 przyjmuje się:

– uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%;

– rozwój bazy zasobowej w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych;

– zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 r.;

– bezpieczna JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa;

– efektywna JSW: wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie, optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Celami wspierającymi będą:

– organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie;

– ograniczanie wpływu na środowisko;

– stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników;

– elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Najważniejsze plany rozwoju będą opierać się m.in. na:

– działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności;

– zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy);

– wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów GK JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych;

– we wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrażane rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji;

– wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W zakresie założeń operacyjnych:

– w latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 r. do ok. 18 mln ton w 2030 r. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 r. do ponad 85% od 2021 r., z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 r. do 12% w 2030 r.;

– średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb;

– w okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w 2030 r., przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów. Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku;

– zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton;

– Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

– zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.

– podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Działy

Reklama