Ochrona środowiska

Minister Kurtyka na posiedzeniu Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej

Neutralność klimatyczna UE i wynikające z niej wyzwania dla polskiej gospodarki to główny temat posiedzenia Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, w którym udział wziął Minister Klimatu Michał Kurtyka. Spotkanie odbyło się 6 lutego 2020 r. w KIG.

Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że wyzwania, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, wykraczają poza tradycyjny obszar zainteresowania polityki klimatycznej w postaci energetyki, dlatego niezbędne jest kompleksowe podejście do tego tematu.

– Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest wyzwaniem bez precedensu. Musimy zmienić sposób produkowania energii, poruszania się, mieszkania, a nawet żywienia. Energetyka, transport, przemysł, rolnictwo, gospodarka odpadami – przed nami radykalne zmiany dotykające codzienności każdego z nas. Oznacza to także zmianę dotychczasowego podejścia do polityki klimatycznej UE – powiedział.

– Każdy z wymienionych obszarów wymaga indywidualnej strategii, ale każda z nich musi jednocześnie wpisywać się w bardzo szeroki kontekst neutralności klimatycznej, która jest wyzwaniem ogólnogospodarczym, społecznym, wręcz cywilizacyjnym – dodał.

Szef Resortu Klimatu zaznaczył, że ważną kwestią w przypadku przemysłu jest konieczność zachowania konkurencyjności.

– Niezbędne jest takie zaprojektowanie polityki przemysłowej, która z jednej strony będzie wymuszała redukcję emisji, a z drugiej będzie chroniła konkurencyjność przemysłu i zapobiegała przenoszeniu produkcji poza UE, czyli tzw. ucieczce emisji – zaznaczył.

W opinii Ministra Kurtyki elektromobilność pomoże ograniczyć emisje z transportu, a także może być traktowana jako magazyn energii wpływający na stabilność systemu elektroenergetycznego.

– O ile kwestie przemysłu i energetyki skupiają się na dużych podmiotach, o tyle kwestia transportu dotyczy każdego człowieka i bardzo duże znaczenie mają tutaj indywidualne wybory. W tym obszarze konieczne są kompleksowe rozwiązania i zapewnienie odpowiedniego wsparcia na poziomie wspólnotowym, które zmniejszyłoby bariery i wyrównało szanse pomiędzy państwami członkowskimi o różnym poziomie zamożności – powiedział.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, podkreślił również, że wszystkie działania i polityki, które będą przygotowywane w najbliższym czasie muszą być przede wszystkim spójne ze sobą, uwzględniać wzajemne synergie i wspólny cel.

Na transformację energetyczną trzeba spojrzeć szerzej, z uwzględnieniem kwestii społecznych. To właśnie kwestie społeczne stanowią najistotniejszy obszar, który wymaga szczególnej uwagi – zauważył.

– Transformacja będzie ogromnym wysiłkiem zarówno na poziomie państwa, jak i samorządu oraz mniejszych wspólnot lokalnych. Dlatego musimy dopilnować, aby transformacja niskoemisyjna była faktycznie sprawiedliwa i solidarna – dodał.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama