Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO)

2 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ponownie przyznał TGE status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego.

TGE po raz pierwszy uzyskała uprawnienia operatora NEMO 2 grudnia 2015 r. W związku z dobiegającą końca licencją, Giełda ponownie wystąpiła do Prezesa URE o nadanie ww. statusu.

Głównymi korzyściami udziału TGE w procesie łączenia rynków są m.in. widoczność ofert Członków Giełdy w całej Europie, efektywna alokacja zdolności przesyłowych oraz niższa cena energii nie tylko w obrocie hurtowym, ale także finalnie dla odbiorcy końcowego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pozytywnie ocenił złożony przez TGE wniosek o wyznaczenie na operatora rynku energii elektrycznej (NEMO). Oznacza to, że Giełda po raz kolejny spełniła wszystkie wymagania określone przez Kodeks Sieciowy – Rozporządzenie CACM i będzie kontynuować pełnienie funkcji operatora NEMO dla polskiego obszaru cenowego oraz uczestniczyć we wspólnym transgranicznym mechanizmie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego (odpowiednio w modelu SDAC-PCR oraz SIDC-XBID). Nominacja NEMO dla TGE obejmuje okres czterech lat, czyli do grudnia 2023 r.

Podstawowym zadaniem TGE jako NEMO jest zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. Osiągnięcie powyższego założenia wiąże się z realizacją przez operatora NEMO dodatkowych obowiązków, takich jak: wspólny, z innymi NEMO, rozwój i utrzymanie algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia rynków, przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych oraz w efekcie ich efektywna alokacja w miejscach ograniczeń przesyłowych i stanowienie cen energii elektrycznej.

W Polsce obowiązuje konkurencyjny model MNA NEMO. Poza TGE, uprawnienia do działalności na polskim rynku uzyskały w 2016 r. na 4 lata dwie inne giełdy, które nie prowadzą obecnie żadnej działalności operacyjnej i prawdopodobnie przystąpią do rynku w pierwszej połowie 2020 r.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama