News » Ogłoszenie kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z…

Ogłoszenie kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

30 Paź 2019 Możliwość komentowania Ogłoszenie kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE została wyłączona Share 'Ogłoszenie kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE' on Facebook Share 'Ogłoszenie kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE' on Email Share 'Ogłoszenie kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE' on Print Friendly

Prezes URE ogłosił kolejne – w 2019 r. – aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z Harmonogramem aukcji, ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br. Aktualny Regulamin aukcji dostępny jest  na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii dla:

 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 2. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 3. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 4. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 5. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
 6. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 7. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji.

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym w dniu 8 października br. Regulaminem aukcji oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

Uwaga!

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w 2019 r. oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA ANI WYCOFANA, co wynika z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524). Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty IPA.

URE prosi Państwa o uważne wprowadzanie danych obejmujących zwłaszcza:

– cenę sprzedaży oferowanej energii,
– ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
– wartość pomocy inwestycyjnej oraz
– cenę skorygowaną.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 30 Paź 2019 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć