Ochrona środowiska

Ochrona powietrza / projekt ustawy Prawo ochrony środowiska – komentarz BCC

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt wprowadza zmiany przepisów w zakresie działań naprawczych określanych w ramach Programów Ochrony Powietrza sporządzanych przez zarząd województwa w celu ograniczenia/likwidacji przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym czasie.
Przesłaniem do zmian jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce dotyczący niespełnienia wymogów określonych w art. 13 i art. 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy. W uzasadnieniu wskazano, że w okresie od 2007 r. do 2015 r., dla 46 stref z przekroczeniami w skali Polski, nie podejmowano odpowiednich działań naprawczych, określonych w programach ochrony powietrza, zmierzających do zapewnienia aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń pyłu w powietrzu był możliwie jak najkrótszy.
W obecnym stanie prawnym, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska nie mają możliwości skutecznego kontrolowania stanu realizacji, działań odnoszących się do terminów realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza. Modyfikacja przepisów ustawy będzie wyraźne zobowiązywać organy sporządzające i realizujące programy ochrony powietrza do uwzględnienia wymogu aby działania naprawcze przewidziane w nich umożliwiały ograniczenie, likwidację przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie.
W celu wzmocnienia kontroli działań zostaną dodane zapisy obowiązku corocznego monitorowania przez zarząd województwa postępu realizacji działań realizowanych na szczeblu gminnym.
Projektowane zmiany prawne systemu zarządzania jakością powietrza na poziomie województwa i gminy zostaną szczegółowo określone w nowym rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska o programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych, co nałoży obowiązki przygotowywania nowych i dodatkowych dokumentacji oraz sprawozdawczości jak i monitorowania realizacji działań z poziomu gminy do marszałka.
Skutki dla przedsiębiorców wprowadzenia zmian mogą dotyczyć zadań dla nich ujętych w nowych programach ochrony powietrza, jak i planach działań krótkoterminowych szczególnie w obszarach, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Opracowanie: Elżbieta Płuska, Ekspertka BCC ds. Regulacji i Ryzyk Środowiskowych

Działy

Reklama