Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Nowe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Wzrost cen gazu zneutralizowany spadkiem opłat dystrybucyjnych. Rachunki bez większych zmian. W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

Ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych niższe niż w 2015 r.

Taryfa ustalana przez PGNiG OD dotyczy wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. Spółka ta wnioskowała ostatecznie o podniesienie cen gazu o 2,5%. Podwyżkę przedsiębiorstwo uzasadnia wzrostem kosztów zakupu paliwa na Towarowej Giełdzie Energii. Taryfa na tym poziomie została zatwierdzona przez Prezesa URE.Z kolei stawki PSG – największego krajowego dystrybutora dostarczającego gaz do prawie 7 mln odbiorców ‒ spadają średnio o 5% dla wszystkich rodzajów paliwa gazowego. Obniżenie stawek opłat dystrybucyjnych jest konsekwencją m.in. wzrostu ilości dystrybuowanego przez PSG gazu. Spadek opłat nie zagraża realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorstwo projektów inwestycyjnych, które obejmują m.in. rozbudowę systemu dystrybucyjnego i gazyfikację „białych plam” na mapie Polski. Z drugiej strony obniżka opłat da możliwość skorzystania odbiorcom tej spółki z bardzo dobrych wyników finansowych osiąganych przez PSG w ostatnich latach.Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryf obu firm, dla odbiorców w gospodarstwach domowych oznacza, że finalnie wzrost cen gazu zostanie zneutralizowany spadkiem opłat dystrybucyjnych. W efekcie łączne płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych, dla średnich poziomów zużycia w kraju, pozostaną na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.

Mimo, że ceny gazu w taryfie na 2019 rok wzrastają to i tak będą one niższe o ok. 11% niż w 2015 r. – zauważa Maciej Bando, Prezes URE. Po 2015 r. regulator kilkukrotnie zatwierdzał bowiem obniżki cen paliwa gazowego.

Tabela prezentuje zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego.

O terminie wprowadzenia taryfy w życie decydują przedsiębiorstwa, przy czym najwcześniej nowe ceny mogą zostać wprowadzone po 14, a najpóźniej po 45 dniach od opublikowania decyzji Prezesa URE. Regulator oczekuje, że przedsiębiorstwa nie będą zwlekać z wprowadzeniem w życie korzystnych dla konsumentów zmian.Obie taryfy zostały zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2019 r. Taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 9 (1203) i Nr 10 (1204).Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama